خشونت سکسی چیست؟

خشونت سکسی یک کار یا فعالیت سکسی ناخواسته است. این کار یا فعالیت سکسی زمانی خشونت محسوب می شود که:

  • با رضایت انجام نشود: حداقل یکی از شریکان به انجام آن موافق نیستند و/یا؛
  • اعمال زوردر عملی سکسی: یکی از شریکان مورد اجبار قرار گرفته است و/یا؛
  • شریکانبرابر نیستند: یک شریک قدرت بیشتری دارد یا یکی از شریکان زیر 18 سال است یا معلولیتیدارد.

برخی از اشکال خشونت سکسی عبارت اند از:

فردی که مرتکب خشونت سکسی می شود اغلب شخصی ست که قربانی او را می شناسد یا به او اعتماد دارد ، مثلاَ یکی از اعضای خانواده، شریک یا دوست. همچنین ممکن است او یک فرد کاملاً غریبه باشد.

خشونت سکسی در بلژیکممنوعیت قانونی دارد و مجازات می شود. هیچ تخفیفی برای این جرم وجود ندارد. یعنی قاضی هیچ بهانه ای را برای خشونت سکسی نمی پذیرد. مثلاً: رفتار قربانی، پوشش، گفتار و کردار او ، آنچه گفته یا انجام داده است. هیچ عذر و بهانه ای برای خشونت سکسی پذیرفته نیست

Wat is seksueel geweld?

Seksueel geweld is een ongewenste seksuele handeling of activiteit. Een handeling of activiteit is seksueel geweld wanneer:

  • dit gebeurt zonder toestemming: minstens een van de partners ging niet akkoord om deel te nemen aan de activiteit en/of;
  • er sprake is van dwang: een van de partners wordt gedwongen en/of;
  • de partners zijn geen gelijken: de ene partner heeft meer macht of een van de partners is jonger dan 18 of heeft een handicap.

Voorbeelden van seksueel geweld zijn:

Meestal kent of vertrouwt het slachtoffer de persoon die het geweld pleegt, zoals een familielid, partner of vriend. Het kan ook een vreemde zijn.

Seksueel geweld is strafbaar in België. Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter zal geen enkel argument aanvaarden als excuus voor seksueel geweld. Het gedrag van het slachtoffer, hoe hij/zij zich kleedt en wat hij/zij zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor seksueel geweld.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
1712
شماره تلفن رایگان برای پاسخگویی به همه پرسش های مربوط به خشونت.
1712 (ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر)
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
خانه امن (vluchthuis)
خانه امن - خانه امن، پناهگاه، پشتیبانی، آسایش و امنیت را برای افرادی که تهدید شدند و/یا مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، فراهم می کند. آدرس خانه های امن محرمانه است.
078 150 300
Police
کک در ارتباط با موقعیت های مرگ آور
101
مرکز مراقبت در برابر خشونت جنسی (Zorgcentrum na seksueel geweld) - بروکسل
خدمت رسانی به قربانیان خشونت جنسی در بیمارستان. این مرکز مراقبت های پزشکی و روانشناسی را فراهم آورده و به جمع آوری مدارک کمک می کند. شما همچنین می توانید در این مرکز طرح شکایت کنید. همه روزه و در تمامی ساعات مشغول به کار است.
تلفن: 42 45 535 02
مرکز مراقبت در خصوص خشونت جنسی (Zorgcentrum na seksueel geweld) -گنت
خدمت رسانی به قربانیان خشونت جنسی در بیمارستان. این مرکز مراقبت های پزشکی و روانشناسی را فراهم آورده و به جمع آوری مدارک کمک می کند. شما همچنین می توانید در این مرکز طرح شکایت کنید. همه روزه و در تمامی ساعات مشغول به کار است.
تلفن: 80 80 332 09
مرکز مراقبت در برابر خشونت جنسی (Zorgcentrum na seksueel geweld)- لیژ
خدمت رسانی به قربانیان خشونت جنسی در بیمارستان. این مرکز مراقبت های پزشکی و روانشناسی را فراهم آورده و به جمع آوری مدارک کمک می کند. شما همچنین می توانید در این مرکز طرح شکایت کنید. همه روزه و در تمامی ساعات مشغول به کار است.
تلفن: 11 93 367 04
I.T.E.R.
مرکز پیشگیری، مشاوره و درمان سوءرفتارهای جنسی. کمک و مشاوره برای مرتکبین خشونت جنسی، افرادی که در خصوص رفتار جنسی خود سؤالی دارند و هر کسی که در خصوص خشونت جنسی سؤالی دارد.
02 512 62 43 (ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر)
PAG-ASA
کمک به قربانیان قاچاق انسان
02 511 64 64
Payoke
خدمات اولیه، پشتیبانی و محافظت برای قربانیان سوءاستفاده و قاچاق انسان
03 201 16 90