Çfarë është dhuna seksuale?

Dhuna seksuale është një akt ose aktivitet seksual i padëshiruar. Një akt ose aktivitet është dhunë seksuale kur:

  • nuk bëhet me pëlqim: të paktën njëri nga partnerët nuk bie dakord të angazhohet në aktivitet dhe/ose;
  • ka shtrëngim: një nga partnerët është detyruar dhe/ose;
  • partnerët nuk janë të barabartë: një partner ka më shumë pushtet ose një prej partnerëve është nën moshën 18 vjeç ose ka një paaftësi.

Disa forma të dhunës seksuale janë:

Personi i cili kryen dhunën seksuale është më shpesh një person i njohur për viktimën ose një person i besuar i tillë si një pjesëtar i familjes, partner ose shok. Gjithashtu mund të jetë një krejt i panjohur.

Dhuna seksuale ndalohet me ligj në Belgjikë dhe mund të dënohet. Nuk ekzistojnë kurrë rrethana lehtësuese. Kjo do të thotë se asgjë nuk do të pranohet nga gjykatësi si një justifikim për dhunë seksuale. Për shembull: sjellja e viktimës, si ajo/ai është veshur, çfarë thotë ose bën ajo/ai, asnjëherë nuk janë një justifikim për dhunë seksuale.

Wat is seksueel geweld?

Seksueel geweld is een ongewenste seksuele handeling of activiteit. Een handeling of activiteit is seksueel geweld wanneer:

  • dit gebeurt zonder toestemming: minstens een van de partners ging niet akkoord om deel te nemen aan de activiteit en/of;
  • er sprake is van dwang: een van de partners wordt gedwongen en/of;
  • de partners zijn geen gelijken: de ene partner heeft meer macht of een van de partners is jonger dan 18 of heeft een handicap.

Voorbeelden van seksueel geweld zijn:

Meestal kent of vertrouwt het slachtoffer de persoon die het geweld pleegt, zoals een familielid, partner of vriend. Het kan ook een vreemde zijn.

Seksueel geweld is strafbaar in België. Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter zal geen enkel argument aanvaarden als excuus voor seksueel geweld. Het gedrag van het slachtoffer, hoe hij/zij zich kleedt en wat hij/zij zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor seksueel geweld.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
1712
Numër telefoni pa pagesë për përgjigje ndaj të gjitha pyetjeve lidhur me dhunën.
1712 (9:00-17:00)
Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Bazë e fshehtë (vluchthuis)
Një bazë e fshehtë ofron strehë, mbështetje qetësi dhe siguri për personat që janë të kërcënuar dhe/ose të abuzuar. Adresat e bazave të fshehta janë sekret.
070 22 01 11
Police
Ndihmë në një situatë kërcënimi për jetën
101
Qendra e kujdesit ndaj dhunës seksuale (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Bruksel
Shërbimi në spital për viktimat e dhunës seksuale. Qendra e kujdesit ofron ndihmë mjekësore dhe psikologjike dhe ndihmon në mbledhjen e provave. Këtu, mund të regjistroni edhe ankimet. Është e hapur çdo ditë, në çdo orë.
02 535 45 42
Qendra e kujdesit ndaj dhunës seksuale (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Ghent
Shërbimi në spital për viktimat e dhunës seksuale. Qendra e kujdesit ofron ndihmë mjekësore dhe psikologjike dhe ndihmon në mbledhjen e provave. Këtu, mund të regjistroni edhe ankimet. Është e hapur çdo ditë, në çdo orë.
09 332 80 80
Qendra e kujdesit ndaj dhunës seksuale (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Liège
Shërbimi në spital për viktimat e dhunës seksuale. Qendra e kujdesit ofron ndihmë mjekësore dhe psikologjike dhe ndihmon në mbledhjen e provave. Këtu, mund të regjistroni edhe ankimet. Është e hapur çdo ditë, në çdo orë.
04 367 93 11
I.T.E.R.
Qendër për parandalimin, këshillimin dhe trajtimin e sjelljes me abuzim seksual. Ndihmë dhe këshillim për fajtorët për dhunë seksuale, për personat që kanë pyetje rreth sjelljes së tyre seksuale dhe për këdo që ka pyetje lidhur me dhunën seksuale.
02 512 62 43 (9:00-16:00)
PAG-ASA
Ndihmë për viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore
02 511 64 64
Payoke
Kujdes parësor, mbështetje dhe mbrojtje për viktimat e trafikimit dhe shfrytëzimit të qenieve njerëzore
03 201 16 90