Êàêâî å ñåêñóàëíî íàñèëèå?

Ñåêñóàëíîòî íàñèëèå å íåæåëàí ñåêñóàëåí àêò èëè äåéñòâèå. Àêòúò èëè äåéñòâèåòî ïðåäñòàâëÿâà ñåêñóàëíî íàñèëèå, êîãàòî:

  • íå ñå èçâúðøâà ñúñ ñúãëàñèå: ïîíå åäèíèÿò îò ïàðòíüîðèòå íå å áèë ñúãëàñåí äà ó÷àñòâà â äåéñòâèåòî, è/èëè;
  • íàëèöå å ïðèíóäà: åäèíèÿò îò ïàðòíüîðèòå å ïðèíóæäàâàí èëè ÷óâñòâà íàòèñê, è/èëè;
  • ñòðàíèòå íå ñà ðàâíîñòîéíè: åäèíèÿò ïàðòíüîð èìà ïîâå÷å âëàñò èëè èìà çíà÷èòåëíà ðàçëèêà âúâ âúçðàñòòà ïðè ó÷àñòèåòî íà íåïúëíîëåòíè. Ñúùî òàêà íÿìà ðàâåíñòâî, àêî åäèíèÿò îò ïàðòíüîðèòå å â ïîçèöèÿ, â êîÿòî íå ìîæå äà óïðàæíè ñúãëàñèåòî ñè. Òîâà âêëþ÷âà, êîãàòî ÷îâåêúò ñïè èëè å ïîä ñèëíî âëèÿíèå íà àëêîõîë è/èëè íàðêîòèöè.

Íÿêîè ôîðìè íà ñåêñóàëíî íàñèëèå ñà:

Ëèöåòî, êîåòî èçâúðøâà ñåêñóàëíî íàñèëèå, å â ïîâå÷åòî ñëó÷àè ÷îâåê, êîéòî å ïîçíàò íà æåðòâàòà  èëè å äîâåðåíî ëèöå, êàòî íàïðèìåð ÷ëåí íà ñåìåéñòâîòî, ïàðòíüîð èëè ïðèÿòåë. Òîé ñúùî òàêà ìîæå äà áúäå è íàïúëíî íåïîçíàò.

Ñåêñóàëíîòî íàñèëèå å íàêàçóåìî â Áåëãèÿ.  íèêàêúâ ñëó÷àé íÿìà ñìåê÷àâàùè îáñòîÿòåëñòâà. Òîâà îçíà÷àâà, ÷å íèùî íÿìà äà áúäå ïðèåòî îò ñúäèÿòà êàòî îïðàâäàíèå çà ñåêñóàëíîòî íàñèëèå. Ïîâåäåíèåòî íà æåðòâàòà, íà÷èíúò, ïî êîéòî ëèöåòî å îáëå÷åíî, è òîâà êàêâî ëèöåòî êàçâà èëè ïðàâè íèêîãà íå å èçâèíåíèå çà ñåêñóàëíî íàñèëèå. Ñåêñóàëíîòî íàñèëèå âúâ âðúçêà èëè áðàê å ñúùî íàêàçóåìî. 

Wat is seksueel geweld?

Seksueel geweld is een ongewenste seksuele handeling of activiteit. Een handeling of activiteit is seksueel geweld wanneer:

  • dit gebeurt zonder toestemming: minstens een van de partners ging niet akkoord om deel te nemen aan de activiteit en/of;
  • er sprake is van dwang: een van de partners wordt gedwongen of voelt zich onder druk gezet en/of;
  • de partners zijn geen gelijken: de ene partner heeft meer macht of er is een groot leeftijdsverschil als er minderjarige betrokken zijn. Er is ook geen gelijkwaardigheid als een van de partners niet in staat is om toe te stemmen. Bijvoorbeeld als een persoon slaapt of zwaar onder de invloed is van alcohol en/of drugs.

Voorbeelden van seksueel geweld zijn:

Meestal kent of vertrouwt het slachtoffer de persoon die het geweld pleegt, zoals een familielid, partner of vriend. Het kan ook een vreemde zijn.

Seksueel geweld is strafbaar in België. Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter zal geen enkel argument aanvaarden als excuus voor seksueel geweld. Het gedrag van het slachtoffer, hoe de persoon zich kleedt en wat de persoon zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor seksueel geweld. Ook binnen een relatie of binnen het huwelijk is seksueel geweld strafbaar. 

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
1712
Безплатен телефонен номер за отговори на всички въпроси, свързани с насилието.
1712 (9-17 часа)
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Защитена квартира (vluchthuis)
защитената квартира предоставя подслон, подкрепа, спокойствие и сигурност за хора, които са заплашени и/или малтретирани. Адресите на защитените квартири се пазят в тайна.
078 150 300
Police
Съдействие при животозастрашаващи ситуации
101
Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Брюксел
Обслужване в болницата за жертви на сексуално насилие. Здравният център предоставя медицинска и психологическа помощ и помага за събирането на доказателства. Можете да подавате тук и оплаквания. Отворен е всеки ден, по всяко време.
02 535 45 42
Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Гент
Обслужване в болницата за жертви на сексуално насилие. Здравният център предоставя медицинска и психологическа помощ и помага за събирането на доказателства. Можете да подавате тук и оплаквания. Отворен е всеки ден, по всяко време.
09 332 80 80
Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Лиеж
Обслужване в болницата за жертви на сексуално насилие. Здравният център предоставя медицинска и психологическа помощ и помага за събирането на доказателства. Можете да подавате тук и оплаквания. Отворен е всеки ден, по всяко време.
04 367 93 11
I.T.E.R.
Център за превенция, консултации и лечение на поведение на сексуално насилие. Помощ и консултации за извършители на сексуално насилие, за лица, които имат въпроси за сексуалното си поведение и за всеки с въпроси за сексуалното насилие.
02 512 62 43 (9-16 часа)
PAG-ASA
Помощ за жертви на трафик на хора
02 511 64 64
Payoke
Първична помощ, подкрепа и защита за жертви на трафик и експлоатация на хора
03 201 16 90