Małżeństwo

Kto może zawierać związek małżeński w Belgii?

Możesz zawrzeć związek małżeński w Belgii, jeśli oboje:

 • posiadacie obywatelstwo belgijskie;
 • jesteście rezydentami w Belgii;
 • zamieszkujecie w Belgii przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Musisz udowodnić, że zamieszkujesz w Belgii, nawet jeśli nie masz statusu rezydenta.
Kobieta i mężczyzna zawierają ślub w ratuszu.

Inne warunki, aby móc zawrzeć związek małżeński w Belgii

 • Oboje partnerów musi być stanu wolnego lub rozwiedzionych (gdy małżeństwo zakończyło się zgodnie z prawem).
 • Partnerzy nie mogą być bliskimi krewnymi (na przykład: brat i siostra nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego).
 • Oboje partnerów musi mieć ukończone 18 lat lub więcej. Istnieje możliwość zawarcia związku małżeńskiego w wieku 16 lat i więcej, po uzyskaniu zgody rodziców i sądu.

Jeśli nie masz obywatelstwa belgijskiego, najczęściej stosuje się prawo kraju pochodzenia. Na przykład: Afganka w wieku lat 16 może zawrzeć związek małżeński w Belgii bez zgody sądu.
Wyjątkiem od tej zasady jest małżeństwo jednopłciowe (małżeństwo pomiędzy 2 mężczyznami lub 2 kobietami).

Małżeństwo jednopłciowe

Małżeństwo jednopłciowe zalegalizowano w Belgii w 2003 roku.

Jeśli jeden z partnerów ma obywatelstwo kraju, w którym uznaje się małżeństwa jednopłciowe, stosuje się prawo tego kraju. W tym wypadku prawo kraju, z którego pochodzi drugi partner nie ma zastosowania. Na przykład: mężczyzna z Ugandy, gdzie małżeństwo jednopłciowe jest zabronione przez prawo, może poślubić mężczyznę Belga lub mężczyznę z innego kraju, w którym uznaje się małżeństwo jednopłciowe. Prawo Ugandy nie ma zastosowania w tym przypadku.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat małżeństw jednopłciowych, skontaktuj się z biurem pomocy prawnej Agencji do spraw Integracji oraz Naturalizacji lub z prawnikiem. Możesz skontaktować się z Holebifoon, aby znaleźć prawnika, który ma doświadczenie w tych kwestiach.

2 mężczyzn bierze ślub w ratuszu

Wolny wybór

W Belgii każdy dysponuje swobodą podjęcia decyzji z kim chce zawrzeć związek małżeński. Zawieranie małżeństwa pod przymusem jest prawnie zabronione.

Osoba, która zmusza kogoś innego do małżeństwa wbrew jego/jej woli może zostać ukarana pozbawieniem wolności do 2 lat. Nawet jeśli nie dojdzie ostatecznie do małżeństwa, nadal można ukarać za zmuszanie. Zmuszanie może mieć charakter fizyczny lub psychiczny (groźby lub presja emocjonalna).

Zaaranżowane małżeństwo występuje, gdy rodzice lub inni członkowie rodziny wybierają partnera dla swojego dziecka/krewnego. Gdy decyzja o zawarciu małżeństwa została zawarta przez obojga małżonków, jest ono legalne.

Zarejestrowany związek partnerski

Inna forma prawna, za pośrednictwem której partnerzy mogą być razem, to zarejestrowany związek partnerski. Zapewnia on pewną ochronę prawną, ale nie jest równy małżeństwu. Określa on prawa i obowiązki partnerów w zakresie własności rodzinnego domu i innych dóbr. Łatwiej jest zakończyć zarejestrowany związek partnerski niż małżeństwo.

Jeśli masz więcej pytań na temat zarejestrowanego związku partnerskiego możesz skontaktować się z biurem pomocy prawnej urzędu Kruispunt Migratie Integratie lub z prawnikiem.

Huwelijk

Wie kan huwen in België?

U kunt huwen in België wanneer een van beide partners:

 • de Belgische nationaliteit heeft;
 • wettig in België verblijft;
 • zijn/haar gebruikelijke woonplaats al langer dan 3 maanden in België is. U moet bewijzen dat u in België woont, zelfs als u geen verblijfsvergunning heeft.
Een man en een vrouw huwen in een stadhuis.

Andere voorwaarden om te huwen in België

 • Beide partners moeten ongehuwd of gescheiden zijn (wanneer een huwelijk wettelijk beëindigd werd).
 • De partners mogen geen naaste verwanten zijn (broers en zussen kunnen bijvoorbeeld niet huwen).
 • Beide partners moeten 18 jaar of ouder zijn. Als de ouders en rechtbank akkoord gaan, is het mogelijk om te huwen vanaf 16 jaar.

Als u geen Belgische nationaliteit heeft, is meestal de wet van uw thuisland van toepassing. Bijvoorbeeld: een Afghaanse vrouw van 16 kan zonder toestemming van de rechtbank huwen in België.
Een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht (tussen 2 mannen of 2 vrouwen) vormt een uitzondering op deze regel.

Huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht

Een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht is sinds 2003 wettelijk in België.

Als een van de partners de nationaliteit heeft van een land waar een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht erkend wordt, is de wet van dat land van toepassing. De wet van het land van de andere partner geldt in dat geval niet. Bijvoorbeeld: een man uit Oeganda, waar een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht strafbaar is, kan huwen met een Belgische man of met een man uit een ander land waar een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht erkend wordt. De Oegandese wet is in dat geval niet van toepassing.

Als u meer informatie wilt over een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht, kunt u contact opnemen met de Juridische Helpdesk van het Agentschap Integratie & Inburgering of met een advocaat. U kunt bellen naar de Holebifoon om een advocaat te vinden die hiermee ervaring heeft.

2 mannen huwen in een stadhuis

Vrije keuze

In België is iedereen vrij om te beslissen met wie hij/zij wil huwen. Een gedwongen huwelijk is strafbaar.

Iemand die iemand anders dwingt om tegen zijn/haar wil te trouwen, kan een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar krijgen. Zelfs als het huwelijk niet daadwerkelijk doorgaat, kan de dwang toch worden bestraft. De dwang kan fysiek of psychologisch zijn (bedreigingen of emotionele druk).

Een huwelijk is gearrangeerd wanneer de ouders of andere familieleden een partner voor hun kind kiezen. Wanneer beide toekomstige echtgenoten volledig instemmen met het huwelijk, en minimaal 18 jaar zijn, is dit een wettelijk huwelijk.

Wettelijk samenwonen

Wettelijk samenwonen is nog een juridische vorm voor partners om samen te zijn. Een verklaring van wettelijk samenwonen biedt een bepaalde juridische bescherming, maar is niet hetzelfde als een huwelijk. De verklaring regelt de rechten en plichten van de partners op het vlak van een eventuele gedeelde gezinswoning en andere bezittingen. Het is eenvoudiger om een verklaring van wettelijk samenwonen te beëindigen dan een huwelijk. Ook partners van hetzelfde geslacht kunnen wettelijk samenwonen.

Neem voor meer informatie over wettelijk samenwonen contact op met de Juridische Helpdesk van het Kruispunt Migratie-Integratie of met een advocaat.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Legal helpdesk Kruispunt MI
Informacje na temat przepisów dotyczących statusu rezydenta, łączenia rodzin, azylu i dostępu do opieki zdrowotnej. Kruispunt MI to serwis flamandzkiej agencji ds. integracji.
02 205 00 55
Lumi
Darmowa infolinia udzielająca pomocy we wszelkich kwestiach związanych z homoseksualizmem oraz transpłciowością.
0800 99 533
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW: