Сключване на брак

Кой може да встъпи в брак в Белгия?

Можете да сключите брак в Белгия, ако вие или вашият партньор:

 • сте белгийски гражданин;
 • законно пребивавате в Белгия;
 • имате обичайно местопребиваване в Белгия в продължение на повече от 3 месеца. Вие трябва да докажете, че живеете в Белгия, дори ако нямате статут на легално пребиваващ.
Мъж и жена се женят в кметството.

Други условия за брак в Белгия

 • И двамата партньори трябва да не са женени или да са разведени (когато един брак е приключил по официалния ред).
 • Партньорите не трябва да са близки роднини (например: братя и сестри не могат да се женят).
 • И двамата партньори трябва да са навършили 18 години. Възможно е да встъпите в брак и на възраст от 16 години нагоре, ако родителите и съдът дадат разрешение за това.

Ако не сте белгийски гражданин, обикновено се прилага законодателството на държавата, в която сте родени. Например: афганистанка на 16 години може да се омъжи в Белгия без разрешение от съда.
Еднополовият брак (брак между 2 мъже или 2 жени) е изключение от това правило.

Еднополов брак

Еднополовият брак е законен в Белгия от 2003 г.

Ако един от партньорите е гражданин на държава, която признава еднополовите бракове, прилага се законодателството на тази държава. В този случай законодателството на държавата на другото лице не се прилага. Например: мъж от Уганда, където еднополовите бракове са забранени със закон, може да встъпи в брак с белгийски гражданин или с гражданин на друга държава, която признава еднополовите бракове. В този случай законодателството на Уганда не се прилага.

За допълнителна информация относно еднополовите бракове се обърнете към Службата за правна помощ към Агенцията за интеграция и натурализация или към адвокат. Можете да се свържете с Holebifoon, за да намерите адвокат с опит по тези въпроси.

2 мъже сключват брак в кметството

Свободен избор

В Белгия всеки има свободата да реши за кого той/тя иска да се ожени. Бракът по принуда е забранен със закон.

Лице, което принуждава някой друг да встъпи в брак против волята си, може да получи присъда и затвор до 2 година. Дори и бракът реално да не се осъществи, принудата може да подлежи на наказание. Принудата може да бъде физическа или психологическа (заплахи или емоционален натиск).

Уреденият брак е брак, при който родителите или други членове на семейството избират партньор за своето дете. Когато и двамата бъдещи съпрузи са абсолютно съгласни да встъпят в брак, това се нарича законен брак.

Регистрирано партньорство

Друга законна форма, при която партньорите могат да бъдат заедно, е регистрираното партньорство (NL: wettelijk samenwonen). Това осигурява някаква правна защита, но не е равностойно на брака. Тази форма определя правата и задълженията на партньорите по отношение на ползвания общо семеен дом и други владения. По-лесно се прекратява регистрирано партньорство, отколкото брак.

За допълнителна информация относно регистрираното партньорство можете да се обърнете към Службата за правна помощ към Агенцията за интеграция и натурализация или към адвокат.

Huwelijk

Wie kan huwen in België?

U kunt huwen in België wanneer een van beide partners:

 • de Belgische nationaliteit heeft;
 • wettig in België verblijft;
 • zijn/haar gebruikelijke woonplaats al langer dan 3 maanden in België is. U moet bewijzen dat u in België woont, zelfs als u geen verblijfsvergunning heeft.
Een man en een vrouw huwen in een stadhuis.

Andere voorwaarden om te huwen in België

 • Beide partners moeten ongehuwd of gescheiden zijn (wanneer een huwelijk wettelijk beëindigd werd).
 • De partners mogen geen naaste verwanten zijn (broers en zussen kunnen bijvoorbeeld niet huwen).
 • Beide partners moeten 18 jaar of ouder zijn. Als de ouders en rechtbank akkoord gaan, is het mogelijk om te huwen vanaf 16 jaar.

Als u geen Belgische nationaliteit heeft, is meestal de wet van uw thuisland van toepassing. Bijvoorbeeld: een Afghaanse vrouw van 16 kan zonder toestemming van de rechtbank huwen in België.
Een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht (tussen 2 mannen of 2 vrouwen) vormt een uitzondering op deze regel.

Huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht

Een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht is sinds 2003 wettelijk in België.

Als een van de partners de nationaliteit heeft van een land waar een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht erkend wordt, is de wet van dat land van toepassing. De wet van het land van de andere partner geldt in dat geval niet. Bijvoorbeeld: een man uit Oeganda, waar een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht strafbaar is, kan huwen met een Belgische man of met een man uit een ander land waar een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht erkend wordt. De Oegandese wet is in dat geval niet van toepassing.

Als u meer informatie wilt over een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht, kunt u contact opnemen met de Juridische Helpdesk van het Agentschap Integratie & Inburgering of met een advocaat. U kunt bellen naar de Holebifoon om een advocaat te vinden die hiermee ervaring heeft.

2 mannen huwen in een stadhuis

Vrije keuze

In België is iedereen vrij om te beslissen met wie hij/zij wil huwen. Een gedwongen huwelijk is strafbaar.

Iemand die iemand anders dwingt om tegen zijn/haar wil te trouwen, kan een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar krijgen. Zelfs als het huwelijk niet daadwerkelijk doorgaat, kan de dwang toch worden bestraft. De dwang kan fysiek of psychologisch zijn (bedreigingen of emotionele druk).

Een huwelijk is gearrangeerd wanneer de ouders of andere familieleden een partner voor hun kind kiezen. Wanneer beide toekomstige echtgenoten volledig instemmen met het huwelijk, en minimaal 18 jaar zijn, is dit een wettelijk huwelijk.

Wettelijk samenwonen

Wettelijk samenwonen is nog een juridische vorm voor partners om samen te zijn. Een verklaring van wettelijk samenwonen biedt een bepaalde juridische bescherming, maar is niet hetzelfde als een huwelijk. De verklaring regelt de rechten en plichten van de partners op het vlak van een eventuele gedeelde gezinswoning en andere bezittingen. Het is eenvoudiger om een verklaring van wettelijk samenwonen te beëindigen dan een huwelijk. Ook partners van hetzelfde geslacht kunnen wettelijk samenwonen.

Neem voor meer informatie over wettelijk samenwonen contact op met de Juridische Helpdesk van het Kruispunt Migratie-Integratie of met een advocaat.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Agentschap Integratie & Inburgering – Правни услуги относно Закона за имиграцията
Информация относно законодателството, свързано със статута на пребиваване, събиране на семейството, убежище и достъп до здравеопазване. Намерете екип във вашия квартал:
02 205 00 55 (бюро за правна помощ)
Lumi
Безплатен телефонен номер за отговори на всички въпроси, свързани с хомосексуалността и транссексуалността
0800 99 533
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW: