Cinsel þiddet nedir?

Cinsel þiddet istenmeyen bir cinsel eylem veya faaliyettir. Bir eylem veya faaliyet aþaðýdaki durumlarda cinsel þiddet olur:

  • Rýza ile yapýlmamýþ: partnerlerden en az biri faaliyeti yapmayý kabul etmemektedir ve/veya;
  • baský vardýr: partnerlerden biri zorlanmaktadýr veya baský altýnda hissetmektedir ve/veya;
  • taraflar eþit deðildir: bir partnerin gücü diðerinden fazladýr veya reþit olmayan partner olmasý halinde, partnerler arasýnda önemli yaþ farký vardýr. Benzer þekilde, partnerlerden biri rýza gösterecek konumda deðilse, eþitlik yoktur. Buna, bir kiþinin uykuda veya muhakeme yeteneðini etkileyecek ölçüde alkol ve/veya uyuþturucu etkisi altýnda olmasý dahildir.

Cinsel þiddetin bazý türleri aþaðýda verilmektedir:

Cinsel þiddet uygulayan kiþi, çoðunlukla kurbanýn  tanýdýðý veya aile üyesi, partner veya arkadaþ gibi güvenilen bir kiþidir. Ayný zamanda tamamen yabancý biri de olabilir.

Cinsel þiddet, Belçika’da cezalandýrýlabilir bir eylemdir. Hiçbir þekilde hafifletici koþullar bulunmamaktadýr. Bu, hiçbir þeyin cinsel þiddetin bahanesi olarak hakim tarafýndan kabul edilmeyeceði anlamýna gelmektedir. Kurbanýn davranýþý, kiþinin nasýl giyindiði, söyledikleri veya yaptýklarý hiçbir zaman cinsel þiddet için bir bahane olamaz. Bir iliþki veya evlilik içindeki cinsel þiddet de cezalandýrýlabilir bir eylemdir. 

Wat is seksueel geweld?

Seksueel geweld is een ongewenste seksuele handeling of activiteit. Een handeling of activiteit is seksueel geweld wanneer:

  • dit gebeurt zonder toestemming: minstens een van de partners ging niet akkoord om deel te nemen aan de activiteit en/of;
  • er sprake is van dwang: een van de partners wordt gedwongen of voelt zich onder druk gezet en/of;
  • de partners zijn geen gelijken: de ene partner heeft meer macht of er is een groot leeftijdsverschil als er minderjarige betrokken zijn. Er is ook geen gelijkwaardigheid als een van de partners niet in staat is om toe te stemmen. Bijvoorbeeld als een persoon slaapt of zwaar onder de invloed is van alcohol en/of drugs.

Voorbeelden van seksueel geweld zijn:

Meestal kent of vertrouwt het slachtoffer de persoon die het geweld pleegt, zoals een familielid, partner of vriend. Het kan ook een vreemde zijn.

Seksueel geweld is strafbaar in België. Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter zal geen enkel argument aanvaarden als excuus voor seksueel geweld. Het gedrag van het slachtoffer, hoe de persoon zich kleedt en wat de persoon zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor seksueel geweld. Ook binnen een relatie of binnen het huwelijk is seksueel geweld strafbaar. 

Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyacınız var mı?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being (Genel Sağlık Merkezi) - Geçimsiz ilişkiler, tıbbi, ekonomik, idari, yasal veya maddi sorunlar, ailevi sorunlar gibi her türlü konuda destek Genel Sağlık Merkezleri şiddet ve istismar mağdurlarına da destek sağlar. Bir Genel Sağlık Merkezi bulun:
1712
Şiddet olayları hakkında tüm sorularınızın cevaplanması için ücretsiz arama hattı.
1712 (9-17 saatleri arası)
Aile hekimi
Neredeyse her mahrem konu hakkında aile hekiminize danışabilirsiniz. Gerekli durumda aile hekimi sizi bir sağlık uzmanına sevk edebilir. Mahallenizde bir aile hekimi bulun:
Güvenli Ev (vluchthuis)
Tehdit ve/veya taciz edilen insanlara barınak, destek, huzur ve güvenlik sağlayan bir güvenli ev. Güvenli evlerimizin adresleri gizlidir.
070 22 01 11
Police
Hayati tehlikeye sahip bir durumda yardım
101
Cinsel Şiddet Yardım Merkezi (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Brüksel
Cinsel şiddet kurbanlarına hastanede yardımda bulunan hizmet. Yardım merkezi tıbbi ve psikolojik yardım sunup, delillerin toplanmasına yardımcı olur. Ayrıca burada şikayette bulunabilirsiniz. Her gün 24 saat açıktır.
02 535 45 42
Cinsel Şiddet Yardım Merkezi (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Ghent
Cinsel şiddet kurbanlarına hastanede yardımda bulunan hizmet. Yardım merkezi tıbbi ve psikolojik yardım sunup, delillerin toplanmasına yardımcı olur. Ayrıca burada şikayette bulunabilirsiniz. Her gün 24 saat açıktır.
09 332 80 80
Cinsel Şiddet Yardım Merkezi (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Liège
Cinsel şiddet kurbanlarına hastanede yardımda bulunan hizmet. Yardım merkezi tıbbi ve psikolojik yardım sunup, delillerin toplanmasına yardımcı olur. Ayrıca burada şikayette bulunabilirsiniz. Her gün 24 saat açıktır.
04 367 93 11
I.T.E.R.
Cinsel istismar davranışlarından korunma, danışma ve tedavi merkezi. Cinsel şiddet suçluları ve cinsel şiddet ile ilgili soruları olanlar için, cinsel davranış desteği ve danışmanlık
02 512 62 43 (9-16 saatleri arası)
PAG-ASA
İnsan kaçakçılığı mağdurlarına destek
02 511 64 64
Payoke
İnsan kaçakçığı ve istismarı mağdurlarına temel bakım, destek ve koruma
03 201 16 90