Vaginal ring

The vaginal ring is a method of contraception.

The vaginal ring is a thin, flexible ring made from plastic. It contains the same 2 hormones as the contraceptive pill.
These hormones prevent ovulation. They also make it more difficult for sperm cells to reach the mucous membrane of the cervix. The sperm cells will then have difficulties reaching the uterus, where the egg cell is located. The hormones also interfere with the implantation of an egg cell.

Vaginal ring
Vaginal ring
Squeezed vaginal ring
Squeezed vaginal ring

How to use a vaginal ring

Use a vaginal ring as follows:

 • Squeeze the ring.
 • Insert the ring deep into the vagina. You can insert the ring from various positions, for instance by standing with 1 leg raised, lying down or squatting.
 • Put 1 finger inside the vagina and push the ring deep into the vagina. The ring should sit comfortably. The exact position in the vagina is not important.
 • The ring stays in place when having sexual intercourse. You can remove the vaginal ring during sexual intercourse, but you need to insert it again within 3 hours.
 • To remove the ring, put your finger into your vagina and hook it through the ring. Gently pull the ring out.
 • Use the ring continuously for 3 weeks. Remove the ring on the same day of the week as you inserted it (for instance, Wednesday). Then throw the ring in a bin.
 • For the next 7 days (1 week), you do not use the vaginal ring. This week, you will start to bleed (menstrual period). You are also protected in this week.
 • After 7 days insert a new ring, even if you are still bleeding.
 • Repeat the previous steps.
Detail of the woman’s pelvis: 1. vaginal ring, 2. uterus, 3. vagina, 4. anus and 5. urinary meatus.
Squeeze the ring.
Squeeze the ring.
Insert the ring deep into the vagina.
Insert the ring deep into the vagina.
Put 1 finger inside the vagina and push the ring up as far as possible.
Put 1 finger inside the vagina and push the ring up as far as possible.
The ring is correctly inserted in the vagina.
The ring is correctly inserted in the vagina.
The ring stays in place when having sexual intercourse. You can remove the vaginal ring during sexual intercourse, but you need to insert it again within 3 hours.
The ring stays in place when having sexual intercourse. You can remove the vaginal ring during sexual intercourse, but you need to insert it again within 3 hours.
To remove the ring, put your finger into your vagina and hook it through the ring. Gently pull the ring out.
To remove the ring, put your finger into your vagina and hook it through the ring. Gently pull the ring out.
Use the ring continuously for 3 weeks. Then throw the ring in a bin.
Use the ring continuously for 3 weeks. Then throw the ring in a bin.
Use the ring continuously for 3 weeks. For the next 7 days (1 week), you do not use the vaginal ring. This week your menstrual period will start. After 7 days insert a new ring, even if you are still bleeding. Repeat the previous steps.
Use the ring continuously for 3 weeks. For the next 7 days (1 week), you do not use the vaginal ring. This week your menstrual period will start. After 7 days insert a new ring, even if you are still bleeding. Repeat the previous steps.

You can also insert the vaginal ring using an applicator instead of your finger.

Vaginal ring in applicator

Reliable

The vaginal ring is very reliable if used correctly. Around 9 in 100 women get pregnant when they use the vaginal ring for 1 year.

The vaginal ring is not reliable, or is less reliable, if:

 • You are taking certain medicines such as St John’s Wort. Tell your doctor you are using the vaginal ring. He will take this into account when prescribing medicines.
 • You forget to insert the vaginal ring after the 7-day break, or if you forget to change it; Or if you forget to replace the vaginal ring;
 • You lose the vaginal ring during sexual intercourse and do not insert it again within 3 hours.

The vaginal ring can be used for up to 4 months from the day you bought it in a pharmacy.

Does not affect your health

The vaginal ring contains hormones. These hormones do not generally affect your health. However, in some cases it is better to choose a different method of contraception. Ask a doctor for advice.

The vaginal ring does not make you less fertile. If you want to get pregnant, you just remove the vaginal ring.

During the first months of using the vaginal ring, you may have side-effects like headaches, vaginal infections and nausea. These effects usually disappear on their own. If they do not disappear, consult a doctor.

Your menstrual periods often become less heavy and less painful.

No protection against STIs and HIV

The vaginal ring does not protect against STIs or HIV. Only a condom can protect you.

Buying the vaginal ring

You need a prescription from a doctor to buy the vaginal ring. Without a prescription you cannot buy the vaginal ring. You can buy the vaginal ring in a pharmacy only. Ask a healthcare professional for more information.

Some health insurance funds repay part of the costs for contraception. Ask your health insurance fund about this.

You also have to pay a personal contribution for the visit to the doctor. Some people have a right to increased reimbursement or urgent medical care. Below are the addresses where you can see a doctor for free.

What does it cost?

Vaginale ring

De vaginale ring is een anticonceptiemiddel.

De vaginale ring is een dunne, flexibele ring gemaakt van plastic. De ring bevat dezelfde 2 hormonen als de pil.  
Deze hormonen voorkomen de eisprong. De hormonen maken het ook moelijker voor de zaadcellen om door het slijmvlies van de baarmoederhals te geraken. De zaadcellen geraken dan moeilijk in de baarmoeder, waar de eicel zit. De hormonen bemoeilijken ook de innesteling van een eicel.

Vaginale ring
Vaginale ring
Vaginale ring samengeknepen
Vaginale ring samengeknepen

Hoe een vaginale ring gebruiken

Gebruik een vaginale ring als volgt:

 • Knijp de ring samen. 
 • Breng de ring diep in de vagina in. U kunt de ring in verschillende houdingen inbrengen, bijvoorbeeld: staand met 1 been omhoog, liggend of gehurkt.
 • Steek 1 vinger in de vagina en duw de ring diep in de vagina. De ring moet comfortabel zitten. De precieze plaats in de vagina is niet belangrijk. 
 • De ring blijft op zijn plaats tijdens de geslachtsgemeenschap. U kunt de vaginale ring tijdens de geslachtsgemeenschap verwijderen, maar u moet de ring binnen 3 uur terug inbrengen. 
 • Om de ring te verwijderen, steek uw vinger in uw vagina en haak hem in de ring. Trek de ring zachtjes naar buiten. 
 • Draag de ring onafgebroken gedurende 3 weken. Verwijder de ring op dezelfde dag van de week als wanneer u hem heeft ingebracht (bijvoorbeeld woensdag). Gooi de ring daarna in de vuilnisbak. 
 • Gebruik de vaginale ring niet in de volgende 7 dagen (1 week). Deze week zal u bloed beginnen te verliezen (menstruatie). U bent deze week ook beschermd.  
 • Na 7 dagen brengt u een nieuwe ring in, ook als u nog bloed verliest.
 • Herhaal de vorige stappen.
Detail van het bekken van de vrouw: 1. vaginale ring, 2. baarmoeder, 3. vagina, 4. anus en 5. plasgaatje.
Knijp de ring samen.
Knijp de ring samen.
Breng de ring diep in de vagina in.
Breng de ring diep in de vagina in.
Steek 1 vinger in de vagina en duw de ring zo ver mogelijk.
Steek 1 vinger in de vagina en duw de ring zo ver mogelijk.
De ring correct ingebracht in de vagina.
De ring correct ingebracht in de vagina.
De ring blijft op zijn plaats tijdens de geslachtsgemeenschap. U kunt de vaginale ring tijdens de geslachtsgemeenschap verwijderen, maar u moet de ring binnen 3 uur terug inbrengen.
De ring blijft op zijn plaats tijdens de geslachtsgemeenschap. U kunt de vaginale ring tijdens de geslachtsgemeenschap verwijderen, maar u moet de ring binnen 3 uur terug inbrengen.
Om de ring te verwijderen, steek uw vinger in uw vagina en haak hem in de ring. Trek de ring zachtjes naar buiten.
Om de ring te verwijderen, steek uw vinger in uw vagina en haak hem in de ring. Trek de ring zachtjes naar buiten.
Draag de ring onafgebroken gedurende 3 weken. Gooi de ring daarna in de vuilnisbak.
Draag de ring onafgebroken gedurende 3 weken. Gooi de ring daarna in de vuilnisbak.
Draag de ring onafgebroken gedurende 3 weken. Gebruik de vaginale ring niet in de volgende 7 dagen (1 week). Deze week start uw menstruatie. Na 7 dagen brengt u een nieuwe ring in, ook als u nog bloedt. Herhaal de vorige stappen.
Draag de ring onafgebroken gedurende 3 weken. Gebruik de vaginale ring niet in de volgende 7 dagen (1 week). Deze week start uw menstruatie. Na 7 dagen brengt u een nieuwe ring in, ook als u nog bloedt. Herhaal de vorige stappen.

U kunt de vaginale ring ook inbrengen met een applicator in plaats van met de vinger.

Vaginale ring in applicator

Betrouwbaar

De vaginale ring is betrouwbaar als hij correct wordt gebruikt. Ongeveer 9 op 100 vrouwen worden zwanger wanneer ze de vaginale ring 1 jaar lang gebruiken.

De vaginale ring is niet of minder betrouwbaar als:

 • U bepaalde medicijnen neemt, zoals Sint-Janskruid. Zeg tegen uw dokter dat u de vaginale ring gebruikt. Dan kan hij daar rekening mee houden bij het voorschrijven van medicijnen. 
 • U de vaginale ring vergeet in te brengen na de onderbreking van 7 dagen. Of als u de ring vergeet te vervangen;
 • U de vaginale ring verliest en hem niet opnieuw inbrengt of geen nieuwe inbrengt binnen 3 uur.   

De vaginale ring is bruikbaar tot 4 maanden nadat u hem in de apotheek heeft gekocht.

Geen invloed op uw gezondheid

De vaginale ring bevat hormonen. Deze hormonen hebben over het algemeen geen invloed op uw gezondheid. Maar in sommige gevallen is het beter om een ander anticonceptiemiddel te kiezenVraag advies aan een dokter.

U wordt niet minder vruchtbaar van de vaginale ring. Wanneer u zwanger wil worden, verwijdert u gewoon de vaginale ring. 

Tijdens de eerste maanden dat u de vaginale ring gebruikt, kan de ring bijwerkingen hebben zoals hoofdpijn, vaginale infecties en misselijkheid. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal vanzelf. Als ze niet verdwijnen, praat erover met een dokter. 

Uw menstruatie wordt vaak minder hevig en minder pijnlijk.

Geen bescherming tegen soa's en hiv

De vaginale ring beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

De vaginale ring kopen

U heeft een voorschrift van een dokter nodig om de vaginale ring te kopen. Zonder voorschrift kunt u de vaginale ring niet kopen. U kunt de vaginale ring alleen in de apotheek kopen. Vraag meer informatie aan een zorgverlener. 

Sommige ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor anticonceptie terug. Vraag het aan uw ziekenfonds.

U betaalt ook het remgeld voor het bezoek aan de dokter. Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp. Hieronder vindt u ook adressen waar u gratis naar een dokter kunt gaan.

Wat kost het?

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
Pharmacy
Shop where you can buy medicines. You can also receive advice here about medicines. Find a pharmacy in your neighbourhood:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being - Help with all kinds of issues: a difficult relationship, medical, financial, administrative, legal or material problems, family problems,... CAWs also provide assistance to victims of violence and abuse. Find a CAW in your neighbourhood: