Adopcja

Adopcja oznacza, że stajesz się prawnym rodzicem dziecka, które nie jest Twoim dzieckiem biologicznym.

Możesz zaadoptować dziecko, które jest członkiem Twojej rodziny, np. kuzyna lub kuzynkę, dziecko swojego partnera lub dziecko, którego nie znasz. Możesz wybrać, czy chcesz adoptować dziecko urodzone w Belgii, czy też w innym kraju.

Prawo adopcyjne jest złożone. Na niniejszej stronie znajdziesz kilka podstawowych informacji. Skontaktuj się z organizacjami specjalizującymi się w kwestii adopcji w celu uzyskania odpowiedzi na pytania oraz porad natury prawnej.

Para wraz z adoptowanym przez siebie dzieckiem

W Belgii procedura adopcyjna może być przeprowadzona, jeżeli:

 • rodzic adopcyjny lub osoba adoptowana ma obywatelstwo belgijskie lub
 • miejscem zamieszkania jednej z tych osób jest Belgia.

Prawo belgijskie

Kto może adoptować dziecko?

 • osoby mające obywatelstwo belgijskie lub których miejscem zamieszkania jest Belgia;
 • pozostający w związku małżeńskim mężczyzna i kobieta, 2 mężczyzn lub 2 kobiety;
 • mężczyzna i kobieta, dwóch mężczyzn lub dwie kobiety, którzy zarejestrowali swój związek partnerski oraz pary mieszkające wspólnie bez oficjalnego potwierdzenia związku;
 • samotna kobieta lub samotny mężczyzna.

Wiek i wymagane cechy

Rodzic adopcyjny musi mieć co najmniej 25 lat, a różnica wieku pomiędzy rodzicem adopcyjnym a dzieckiem musi wynosić co najmniej 15 lat. Jeżeli chcesz adoptować dziecko swojego małżonka lub swojej małżonki, musisz mieć ukończone 18 lat, a różnica wieku musi wynosić co najmniej 10 lat.
Adopcja dziecka jest możliwa wyłącznie jeżeli ma się wymagane cechy społeczne i psychologiczne. Musi to zostać potwierdzone decyzją sądu.

Procedura

Procedura adopcyjna zajmuje zazwyczaj wiele lat z racji konieczności spełnienia wielu wymagań prawnych oraz podjęcia pewnych działań.

Procedura adopcji dziecka, które już znasz (na przykład: członka rodziny lub dziecka małżonka czy też małżonki), różni się od procedury adopcji nieznanego Ci dziecka.

Kiedy zastosowanie mają przepisy prawa innego kraju?

Sędzia w Belgii zastosuje prawo belgijskie lub innego kraju, aby zdecydować, czy adopcja jest prawnie możliwa.

Jeżeli oboje partnerzy mają tę samą narodowość lub zamieszkują ten sam kraj, stosowane będzie prawo tego właśnie kraju. Na przykład: jeżeli Ty i Twój partner jesteście obywatelami Rosji, zastosowanie będzie mieć prawo rosyjskie.

Jeżeli jeden z partnerów lub oboje są obywatelami Belgii lub zamieszkują ten kraj, stosowane będzie prawo belgijskie.

Warunki kraju pochodzenia dziecka

Każdy kraj pochodzenia nakłada określone warunki.

Na przykład:

 • maksymalny wiek rodziców adopcyjnych (lub rodzica adopcyjnego)
 • maksymalna różnica wieku pomiędzy rodzicami (rodzicem) a dzieckiem;
 • pozostawanie w związku heteroseksualnym (mężczyzna i kobieta);
 • niekaralność;
 • przedstawienie zaświadczenia zdrowotnego, czasem także zaświadczenia o niepłodności.

Opieka zastępcza

Opieka zastępcza różni się od adopcji. W jej przypadku dziecko dorasta w rodzinie innej niż biologiczna. Pomimo to rodzice biologiczni dziecka nadal są zaangażowani i mają wpływ na istotne decyzje.

Zazwyczaj opieka zastępcza ma charakter tymczasowy. Może być krótkoterminowa lub (bardzo) długoterminowa.

Opieka zastępcza jest korzystnym rozwiązaniem, jeżeli rodzicom jest zbyt ciężko samodzielnie sprawować opiekę nad dzieckiem. Może to być podyktowane kwestiami społecznymi lub finansowymi, a także określonymi powodami związanymi z dzieckiem (na przykład niepełnosprawność lub zaburzenia psychiczne).

Adoptie

Een kind adopteren betekent dat u de wettelijke ouder wordt van een kind dat niet uw biologisch kind is.

U kunt kiezen voor de adoptie van een kind dat een familielid is (bijvoorbeeld: een neef of nicht), het kind van uw partner of een kind dat u niet kent. U kunt kiezen om een kind uit België of een kind uit een ander land te adopteren.

De adoptiewet is ingewikkeld. Hieronder vindt u wat basisinformatie. Neem voor meer vragen en juridisch advies contact op met een gespecialiseerde organisatie.

Een koppel en zijn geadopteerd kind

Adoptie kan plaatsvinden in België als:

 • de adoptieouder of de persoon die geadopteerd zal worden de Belgische nationaliteit heeft, of
 • de gebruikelijke woonplaats van een van deze personen in België is.

Belgische wet

Wie kan adopteren?

 • personen die de Belgische nationaliteit hebben of van wie de gebruikelijke woonplaats in België is;
 • een man en een vrouw die gehuwd zijn, 2 mannen die gehuwd zijn of 2 vrouwen die gehuwd zijn;
 • een man en een vrouw, 2 mannen of 2 vrouwen die wettelijk samenwonen of die samenwonen zonder officieel document;
 • een man of vrouw alleen.

Leeftijd en vereiste kenmerken

De adoptieouder moet minstens 25 jaar oud zijn en er moet een leeftijdsverschil van minstens 15 jaar zijn tussen de adoptieouder en het kind. Als u het kind van uw echtgeno(o)t(e) wilt adopteren, moet u zelf 18 jaar oud zijn en moet het leeftijdsverschil minstens 10 jaar zijn.
U kunt alleen een kind adopteren als u over de nodige sociale en psychologische kwaliteiten beschikt. Dit moet via een besluit van een rechter bevestigd worden.

De procedure

De procedure bestaat uit verschillende stappen en wettelijke vereisten, en neemt meestal enkele jaren in beslag.

De procedure voor het adopteren van een kind dat u al kent (bijvoorbeeld een familielid of het kind van uw echtgeno(o)t(e)) verschilt van de procedure voor het adopteren van een kind dat u niet kent.

Wanneer is de wet van een ander land van toepassing?

De Belgische rechter zal ofwel de Belgische wet ofwel de wet van een ander land toepassen om te beslissen of adoptie wettelijk mogelijk is.

Wanneer beide partners dezelfde nationaliteit hebben of als hun gebruikelijke woonplaats in hetzelfde land gelegen is, zal de wet van dat land worden toegepast. Als u en uw partner bijvoorbeeld allebei de Russische nationaliteit hebben, zal de Russische wet worden toegepast.

Wanneer een of beide partners de Belgische nationaliteit hebben of als hun gebruikelijke woonplaats in België is, zal de Belgische wet worden toegepast.

Voorwaarden van het land van herkomst van het kind

Elk land van herkomst legt specifieke voorwaarden op.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • maximumleeftijd van de adoptieouder(s);
 • maximaal leeftijdsverschil tussen de ouder(s) en het kind;
 • een heteroseksuele relatie hebben (een man en een vrouw);
 • geen strafblad hebben;
 • over een gezondheidscertificaat beschikken, soms met een bewijs van onvruchtbaarheid.

Pleegzorg

Pleegzorg is niet hetzelfde als adoptie. Ook hier groeit een kind op in een gezin dat niet zijn/haar biologisch gezin is. In dit geval blijven de biologische ouders van het pleegkind echter betrokken en kunnen zij mee belangrijke beslissingen nemen.

Normaal is pleegzorg tijdelijk. De zorg kan voor een korte of (erg) lange termijn zijn.

Pleegzorg kan een oplossing zijn wanneer het voor ouders te moeilijk wordt om zelf voor hun kind te zorgen. Dit kan het gevolg zijn van sociale of financiële redenen, of van specifieke redenen betreffende het kind (bijvoorbeeld een kind met een handicap of een psychische stoornis).

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Vlaams Centrum voor Adoptie
Flamandzki centralny urząd ds. adopcji – Informacje na temat adopcji i pomoc w zakresie procedur adopcyjnych
02 533 14 76, 02 533 14 77 (poniedziałki i środy w godz. 14–16, wtorki i czwartki w godz 9:30–12)
Steunpunt Adoptie vzw
Informacje na temat adopcji
078 15 13 27
Buitenlandse adoptiedienst
Agencja adopcji zagranicznej – lista agencji pomagających w adopcji dzieci z zagranicy.
Dunya
usługa oferująca rodzinom złożonym z członków mniejszości etnicznych możliwość pełnienia roli rodziny zastępczej dla dzieci o tym samym pochodzeniu etnicznym.
09 245 27 26 lub 0800 30181
Fara
Możliwość rozmowy i uzyskania informacji przez kobiety, które zaszły w nieplanowaną ciążę, poroniły lub dokonały aborcji
016 38 69 50 (godz 9–16)
Pleegzorg Limburg
Informacje i wsparcie dla osób chcących zająć się opieką zastępczą lub znaleźć rodzinę zastępczą dla swojego dziecka.
089 84 07 60
Pleegzorg Oost-Vlaanderen
Informacje i wsparcie dla osób chcących zająć się opieką zastępczą lub znaleźć rodzinę zastępczą dla swojego dziecka.
09 245 27 26
Pleegzorg Provincie Antwerpen
Informacje i wsparcie dla osób chcących zająć się opieką zastępczą lub znaleźć rodzinę zastępczą dla swojego dziecka.
0491 040 045
Pleegzorg Vlaams Brabant en Brussel
Informacje i wsparcie dla osób pragnących zostać rodzicami zastępczymi lub chcących znaleźć rodziców zastępczych dla swoich dzieci.
0491 56 76 76
Pleegzorg West-Vlaanderen
Informacje i wsparcie dla osób chcących zająć się opieką zastępczą lub znaleźć rodzinę zastępczą dla swojego dziecka.
051 212 166