Осиновяване

Осиновяването на дете означава, че вие ставате законен родител на дете, което не е ваше биологично дете.

Вие може да осиновите дете, което е член на семейството ви (например братовчед,) детето на вашия партньор или дете, което не познавате. Може да изберете да осиновите белгийско дете или дете от друга страна.

Законът за осиновяване е сложен. Тук ще намерите някои основни данни. Обърнете се към специализирана организация за повече въпроси и правна консултация.

Двойка и осиновеното от тях дете

Процедурата на осиновяване може да се изпълни в Белгия, ако:

 • осиновителят или лицето, което се осиновява, има белгийско гражданство, или
 • обичайното местопребиваване на едно от тези лица е Белгия.

Белгийско законодателство

Кой може да осиновява?

 • Лица с белгийско гражданство или такива, чието обичайно местопребиваване е Белгия;
 • Женен/омъжена мъж и жена, 2 мъже със сключен брак или 2 жени със сключен брак;
 • мъж и жена, 2 мъже или 2 жени, които имат регистрирано партньорство или които съжителстват без официален документ;
 • Сама жена или мъж.

Възраст и необходими качества

Осиновителят трябва да е навършил най-малко 25 години, като между осиновителя и детето трябва да има най-малко 15 години разлика. Ако искате да осиновите детето на вашия съпруг/а, вие самите трябва да сте на 18 години и възрастовата разлика трябва е най-малко 10 години.
Вие може да осиновите дете само ако притежавате необходимите социални и психологически качества. Това трябва да се потвърди с решение на съда.

Процедура

Процедурата включва няколко етапа и правни изисквания и обикновено отнема няколко години.

Процедурата за осиновяване на дете, което вече познавате (например: член на семейството или детето на вашия съпруг/а), се различава от процедурата за осиновяване на дете, което не познавате.

Кога се прилага законът на друга държава?

Белгийският съдия прилага белгийското законодателство или закона на другата държава, за да определи дали осиновяването е законово възможно.

Когато двамата партньори имат едно и също гражданство или обичайното им местопребиваване е в една и съща държава, ще се прилага законодателството на тази държава. Например: ако вие и вашият партньор имате руско гражданство, ще се прилага руското законодателство.

Когато един или двамата партньори имат белгийско гражданство или обичайното им местопребиваване е в Белгия, ще се прилага белгийското законодателство.

Условия на страната на произход на детето

Всяка страна на произход налага специфични условия.

Например:

 • максимална възраст на осиновителя(-ите);
 • максимална възрастова разлика между родителя(-ите) и детето;
 • участие в хетеросексуална връзка (мъж и жена);
 • отсъствие на криминално досие;
 • представяне на здравен сертификат, понякога включващ доказателство за стерилност.

Отглеждане в приемно семейство

Отглеждането в приемно семейство се различава от осиновяването. И в този случай детето се отглежда в семейство, различно от неговото биологично семейство. В този случай обаче биологичните родители на приемното дете продължават да участват и имат глас във важните решения.

Обикновено отглеждането в приемно семейство е временно. То може да бъде краткосрочно или (много) дългосрочно.

Отглеждането в приемно семейство е решение, когато стане много трудно за родителите сами да се грижат за детето си. Това може да бъде по социални или финансови причини, или по конкретни причини във връзка с детето (например дете с инвалидност или психиатрично разстройство).

Adoptie

Een kind adopteren betekent dat u de wettelijke ouder wordt van een kind dat niet uw biologisch kind is.

U kunt kiezen voor de adoptie van een kind dat een familielid is (bijvoorbeeld: een neef of nicht), het kind van uw partner of een kind dat u niet kent. U kunt kiezen om een kind uit België of een kind uit een ander land te adopteren.

De adoptiewet is ingewikkeld. Hieronder vindt u wat basisinformatie. Neem voor meer vragen en juridisch advies contact op met een gespecialiseerde organisatie.

Een koppel en zijn geadopteerd kind

Adoptie kan plaatsvinden in België als:

 • de adoptieouder of de persoon die geadopteerd zal worden de Belgische nationaliteit heeft, of
 • de gebruikelijke woonplaats van een van deze personen in België is.

Belgische wet

Wie kan adopteren?

 • personen die de Belgische nationaliteit hebben of van wie de gebruikelijke woonplaats in België is;
 • een man en een vrouw die gehuwd zijn, 2 mannen die gehuwd zijn of 2 vrouwen die gehuwd zijn;
 • een man en een vrouw, 2 mannen of 2 vrouwen die wettelijk samenwonen of die samenwonen zonder officieel document;
 • een man of vrouw alleen.

Leeftijd en vereiste kenmerken

De adoptieouder moet minstens 25 jaar oud zijn en er moet een leeftijdsverschil van minstens 15 jaar zijn tussen de adoptieouder en het kind. Als u het kind van uw echtgeno(o)t(e) wilt adopteren, moet u zelf 18 jaar oud zijn en moet het leeftijdsverschil minstens 10 jaar zijn.
U kunt alleen een kind adopteren als u over de nodige sociale en psychologische kwaliteiten beschikt. Dit moet via een besluit van een rechter bevestigd worden.

De procedure

De procedure bestaat uit verschillende stappen en wettelijke vereisten, en neemt meestal enkele jaren in beslag.

De procedure voor het adopteren van een kind dat u al kent (bijvoorbeeld een familielid of het kind van uw echtgeno(o)t(e)) verschilt van de procedure voor het adopteren van een kind dat u niet kent.

Wanneer is de wet van een ander land van toepassing?

De Belgische rechter zal ofwel de Belgische wet ofwel de wet van een ander land toepassen om te beslissen of adoptie wettelijk mogelijk is.

Wanneer beide partners dezelfde nationaliteit hebben of als hun gebruikelijke woonplaats in hetzelfde land gelegen is, zal de wet van dat land worden toegepast. Als u en uw partner bijvoorbeeld allebei de Russische nationaliteit hebben, zal de Russische wet worden toegepast.

Wanneer een of beide partners de Belgische nationaliteit hebben of als hun gebruikelijke woonplaats in België is, zal de Belgische wet worden toegepast.

Voorwaarden van het land van herkomst van het kind

Elk land van herkomst legt specifieke voorwaarden op.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • maximumleeftijd van de adoptieouder(s);
 • maximaal leeftijdsverschil tussen de ouder(s) en het kind;
 • een heteroseksuele relatie hebben (een man en een vrouw);
 • geen strafblad hebben;
 • over een gezondheidscertificaat beschikken, soms met een bewijs van onvruchtbaarheid.

Pleegzorg

Pleegzorg is niet hetzelfde als adoptie. Ook hier groeit een kind op in een gezin dat niet zijn/haar biologisch gezin is. In dit geval blijven de biologische ouders van het pleegkind echter betrokken en kunnen zij mee belangrijke beslissingen nemen.

Normaal is pleegzorg tijdelijk. De zorg kan voor een korte of (erg) lange termijn zijn.

Pleegzorg kan een oplossing zijn wanneer het voor ouders te moeilijk wordt om zelf voor hun kind te zorgen. Dit kan het gevolg zijn van sociale of financiële redenen, of van specifieke redenen betreffende het kind (bijvoorbeeld een kind met een handicap of een psychische stoornis).

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Vlaams Centrum voor Adoptie
Централен орган за осиновяване във Фландрия – информация за осиновяване и помощ при процедури по осиновяване
02 533 14 76, 02 533 14 77 (Понеделник и сряда 14-16 ч., вторник и четвъртък 9.30-12 ч.)
Steunpunt Adoptie vzw
Информация за осиновяване
078 15 13 27
Buitenlandse adoptiedienst
Агенция за чуждестранно осиновяване – списък с посреднически агенции за осиновяване на деца от чужбина:
Dunya
Услуга, предлагаща на семейства от етнически малцинства възможност да станат приемни семейства за деца от същата етническа група.
09 245 27 26 или 0800 30181
Fara
Fara ви изслушва, предоставя информация и ви напътства за изборите ви по време на бременност. Помощ при непредвидена бременност, майчинство и бащинство в ранна възраст, тестове преди раждане и справянето след аборт.
016 38 69 50 (9:00–16:00 ч.)
Gewenst Kind
Посреднически услуги при осиновяване
03 232 24 52
Pleegzorg Limburg
Информация и подкрепа за хора, които искат да бъдат приемни родители или да намерят приемно семейство за своето дете.
089 84 07 60
Pleegzorg Oost-Vlaanderen
Информация и подкрепа за хора, които искат да бъдат приемни родители или да намерят приемно семейство за своето дете.
09 245 27 26
Pleegzorg Provincie Antwerpen
Информация и подкрепа за хора, които искат да бъдат приемни родители или да намерят приемно семейство за своето дете.
0491 040 045
Pleegzorg Vlaams Brabant en Brussel
Информация и подкрепа за хора, които искат да бъдат приемни родители или да намерят приемно семейство за своето дете.
0491 56 76 76
Pleegzorg West-Vlaanderen
Информация и подкрепа за хора, които искат да бъдат приемни родители или да намерят приемно семейство за своето дете.
051 212 166