فرزندخواندگی

فرزندخواندگی یک کودک به این معناست که شما والدین قانونی کودکی می شوید که فرزند واقعی شما نیست.

می توانید کودکی را از اعضای خانواده تان به فرزندخواندگی قبول کنید، (مثلاً یکی از عموزاده ها یا دايی زاده ها) یا فرزند شریک خود را یا کودکی را که نمی شناسید. شما می توانید با انتخاب خود ، کودکی بلژیکی ، یا کودکی از یک کشور دیگر را به فرزندخواندگی قبول کنید.

قانون فرزندخواندگی پیچیده است. در اینجا اطلاعاتی پایه ای آورده شده است. برای سؤالات بیشتر و توصیه های قانونی می توانید با یک سازمان متخصص تماس بگیرید.

یک زوج و فرزندخوانده شان

روند فرزندخواندگی در بلژیک میسر خواهد شد اگر:

 • والدین یا فرزندخوانده دارای ملیت بلژیکی باشند یا
 • محل اقامت معمول این افراد در بلژیک باشد.

قانون بلژیک

چه کسی می تواند کودکی را به فرزند خواندگی قبول کند؟

 • افرادی که ملیت بلژیکی دارند یا مکان اقامت معمول آن ها در بلژیک است؛
 • یک مرد و زن متأهل، 2 مرد متأهل یا 2 زن متأهل؛
 • یک مرد و زن، دو مرد یا دو زن که دارای یک رابطه شراکتیِ ثبت شده هستند یا بدون داشتن مدارک قانونی با هم زندگی می کنند؛
 • یک زن یا یک مرد به تنهایی.

سن و شرایط لازم

پدر و مادر حداقل باید 25 ساله باشند و حداقل تفاوت سنی بین والدین و فرزند 15 سال باشد. اگر می خواهید فرزند همسرتان را به فرزندخواندگی قبول کنید، حتماً باید سن شما از 18 به بالا باشد و تفاوت سن شما با کودک حداقل 10 سال باشد.
فقط در صورتی که از شرایط روانی و اجتماعی لازم برخوردار باشید، می توانید کودکی را به فرزندخواندگی قبول کنید. این شرایط باید به تأیید دادگاه برسد.

روند کار

روند کار شامل چندین مرحله متفاوت است و وجود شرایطی حقوقی خاص را می طلبد و معمولا چند سال طول می کشد.

روند فرزندخواندگی برای کودکی که از قبل او را می شناسید (مثلاً: عضوی از خانواده یا کودک همسرتان) با روند فرزندخواندگی کودکی که او را نمی شناسید متفاوت است.

چه موقع قانون کشور دیگری اعمال می شود؟

قضات بلژیکی برای تصمیم گیری درباره امکان فرزندخواندگی از لحاظ قانونی به قانون بلژیک یا قانون کشوری دیگر استناد می کنند.

وقتی هر دو شریک از ملیت یکسانی برخوردارند و مکان اقامت معمول آن ها در یک کشور است، به قانون آن کشور استناد می شود. مثلاً: اگر شما و شریک تان هر دو ملیت روسی دارید، قانون روسیه درباره شما اعمال می شود.

وقتی یکی از شرکا یا هر دوی آن ها ملیت بلژیکی دارد یا مکان اقامت معمول آن ها بلژیک است به قانون بلژیک استناد خواهد شد.

شرایط کشور مبداً (وطن) کودک

هر کشور مبدأیی شرایطی خاص خود را دارد.

مثلاً:

 • حداکثر سن والد یا والدینی که فرزندخوانده می پذیرند؛
 • حداکثر اختلاف سنی بین والدین (والد) و کودک:
 • در یک رابطه دگرجنس گرا (علاقه به جنس مخالف) (یک مرد و یک زن)؛
 • عدم وجود سوابق کیفری؛
 • داشتن گواهی سلامت، برخی اوقات داشتن گواهی ناباروری.

نوعی دیگر از فرزند خواندگی( Foster care )

مراقبت فاستر نوعی دیگر از فرزند خواندگی ست. در این مورد نیز کودکی در یک خانواده غیر از خانواده واقعی و بیولوژیکِ خودش بزرگ می شود. با این وجود، در این جا پدر و مادر واقعی کودک در پرورش کودک و تصمیم گیری های مربوط به او شرکت می کنند.

معمولاً مراقبت فاستر موقتی است. این می تواند کوتاه مدت یا (بسیار) طولانی باشد.

وقتی مراقبت از کودکان توسط والدین واقعی خودشان بسیار سخت می شود، این شیوه می تواند یک راه حل مناسب برای کودک باشد. این نوع فرزند خواندگی معمولاَ به دلیل کمبود های مالی یا مشکلات اجتماعی رخ می دهد ، یا به دلایلی دیگر که به کودک مربوط می شود، مثلاً کودکی که به یک ناتوانی جسمی یا اختلال ذهنی و روانی دچار است.

Adoptie

Een kind adopteren betekent dat u de wettelijke ouder wordt van een kind dat niet uw biologisch kind is.

U kunt kiezen voor de adoptie van een kind dat een familielid is (bijvoorbeeld: een neef of nicht), het kind van uw partner of een kind dat u niet kent. U kunt kiezen om een kind uit België of een kind uit een ander land te adopteren.

De adoptiewet is ingewikkeld. Hieronder vindt u wat basisinformatie. Neem voor meer vragen en juridisch advies contact op met een gespecialiseerde organisatie.

Een koppel en zijn geadopteerd kind

Adoptie kan plaatsvinden in België als:

 • de adoptieouder of de persoon die geadopteerd zal worden de Belgische nationaliteit heeft, of
 • de gebruikelijke woonplaats van een van deze personen in België is.

Belgische wet

Wie kan adopteren?

 • personen die de Belgische nationaliteit hebben of van wie de gebruikelijke woonplaats in België is;
 • een man en een vrouw die gehuwd zijn, 2 mannen die gehuwd zijn of 2 vrouwen die gehuwd zijn;
 • een man en een vrouw, 2 mannen of 2 vrouwen die wettelijk samenwonen of die samenwonen zonder officieel document;
 • een man of vrouw alleen.

Leeftijd en vereiste kenmerken

De adoptieouder moet minstens 25 jaar oud zijn en er moet een leeftijdsverschil van minstens 15 jaar zijn tussen de adoptieouder en het kind. Als u het kind van uw echtgeno(o)t(e) wilt adopteren, moet u zelf 18 jaar oud zijn en moet het leeftijdsverschil minstens 10 jaar zijn.
U kunt alleen een kind adopteren als u over de nodige sociale en psychologische kwaliteiten beschikt. Dit moet via een besluit van een rechter bevestigd worden.

De procedure

De procedure bestaat uit verschillende stappen en wettelijke vereisten, en neemt meestal enkele jaren in beslag.

De procedure voor het adopteren van een kind dat u al kent (bijvoorbeeld een familielid of het kind van uw echtgeno(o)t(e)) verschilt van de procedure voor het adopteren van een kind dat u niet kent.

Wanneer is de wet van een ander land van toepassing?

De Belgische rechter zal ofwel de Belgische wet ofwel de wet van een ander land toepassen om te beslissen of adoptie wettelijk mogelijk is.

Wanneer beide partners dezelfde nationaliteit hebben of als hun gebruikelijke woonplaats in hetzelfde land gelegen is, zal de wet van dat land worden toegepast. Als u en uw partner bijvoorbeeld allebei de Russische nationaliteit hebben, zal de Russische wet worden toegepast.

Wanneer een of beide partners de Belgische nationaliteit hebben of als hun gebruikelijke woonplaats in België is, zal de Belgische wet worden toegepast.

Voorwaarden van het land van herkomst van het kind

Elk land van herkomst legt specifieke voorwaarden op.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • maximumleeftijd van de adoptieouder(s);
 • maximaal leeftijdsverschil tussen de ouder(s) en het kind;
 • een heteroseksuele relatie hebben (een man en een vrouw);
 • geen strafblad hebben;
 • over een gezondheidscertificaat beschikken, soms met een bewijs van onvruchtbaarheid.

Pleegzorg

Pleegzorg is niet hetzelfde als adoptie. Ook hier groeit een kind op in een gezin dat niet zijn/haar biologisch gezin is. In dit geval blijven de biologische ouders van het pleegkind echter betrokken en kunnen zij mee belangrijke beslissingen nemen.

Normaal is pleegzorg tijdelijk. De zorg kan voor een korte of (erg) lange termijn zijn.

Pleegzorg kan een oplossing zijn wanneer het voor ouders te moeilijk wordt om zelf voor hun kind te zorgen. Dit kan het gevolg zijn van sociale of financiële redenen, of van specifieke redenen betreffende het kind (bijvoorbeeld een kind met een handicap of een psychische stoornis).

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

Vlaams Centrum voor Adoptie
مرجع فنلاندی مرکزی برای فرزندخواندگی - اطلاعاتی درباره فرزندخواندگی و کمک در ارتباط پروسه های فرزندخواندگی
02 533 14 76, 02 533 14 77 (دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 9:30 صبح تا 12 ظهر)
Steunpunt Adoptie vzw
اطلاعات مربوط به فرزندخواندگی
078 15 13 27
Buitenlandse adoptiedienst
آژانس فرزندخواندگی - فهرستی از آژانس های واسطه برای فرزندخواندگی در خارج از کشور:
Dunya
سرویسی که به خانواده های اقلیت نژادی امکان می دهد کودکی از نژاد خود را به فرزندخواندگی قبول کنند.
09 245 27 26 یا 0800 30181
Fara
یک گوش شنوا و اطلاعاتی برای زنانی که با مشکل بارداری ناخواسته مواجه هستند یا سقط جنین قانونی یا غیرقانونی داشتند
016 38 69 50 (ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر)
Gewenst Kind
خدمات میانجیگری فرزندخواندگی
03 232 24 52
Pleegzorg Limburg
اطلاعات و پشتیبانی برای افرادی که می خواهند پدرخوانده یا مادر خوانده شوند یا می خواهند خانواده ای را برای فرزندخواندگی فرزندشان پیدا کنند.
089 84 07 60
Pleegzorg Oost-Vlaanderen
اطلاعات و پشتیبانی برای افرادی که می خواهند پدرخوانده یا مادر خوانده شوند یا می خواهند خانواده ای را برای فرزندخواندگی فرزندشان پیدا کنند.
09 245 27 26
Pleegzorg Provincie Antwerpen
اطلاعات و پشتیبانی برای افرادی که می خواهند پدرخوانده یا مادر خوانده شوند یا می خواهند خانواده ای را برای فرزندخواندگی فرزندشان پیدا کنند.
0491 040 045
Pleegzorg Vlaams Brabant en Brussel
Informatie en ondersteuning voor mensen die pleegouder willen worden of die een pleeggezin voor hun kind zoeken.
0491 56 76 76
Pleegzorg West-Vlaanderen
اطلاعات و پشتیبانی برای افرادی که می خواهند پدرخوانده یا مادر خوانده شوند یا می خواهند خانواده ای را برای فرزندخواندگی فرزندشان پیدا کنند.
051 212 166