Adoption

Adopting a child means that you become the legal parent of a child who is not your biological child.

You can adopt a child who is a member of your family (for example: a cousin), the child of your partner or a child you do not know. You can choose to adopt a Belgian child or a child from another country.

Adoption law is complex. Here you will find some basic information. Contact a specialised organisation for more questions and legal advice.

A couple and their adopted child

The adoption procedure can be done in Belgium if:

 • the adoptive parent or the person who will be adopted has Belgian nationality or
 • the usual place of residence of one of these persons is in Belgium.

Belgian law

Who can adopt?

 • persons who have Belgian nationality or whose usual place of residence is in Belgium;
 • a married man and woman, 2 married men or 2 married women;
 • a man and woman, 2 men or 2 women who are in a registered partnership or who are living together without an official document;
 • an individual woman or man.

Age and necessary qualities

The adoptive parent has to be at least 25 years of age and there has to be an age difference of at least 15 years between the adoptive parent and the child. If you want to adopt the child of your spouse, you have to be 18 yourself and the age difference has to be at least 10 years.
You can only adopt a child if you have the necessary social and psychological qualities. This needs to be confirmed by a court decree.

The procedure

The procedure consists of various steps and legal requirements and usually takes several years.

The procedure for adopting a child you already know (for example: a family member or the child of your spouse) is different from the procedure for adopting a child you do not know.

When does the law of another country apply?

The Belgian judge will apply either Belgian law or the law of another country to decide whether adoption is legally possible.

When both partners have the same nationality or have their usual place of residence in the same country, the law of that country will be applied. For example: if you and your partner both have Russian nationality, Russian law will be applied.

When one or both of the partners have Belgian nationality or have their usual place of residence in Belgium, Belgian law will be applied.

Conditions of the country of origin of the child

Every country of origin imposes specific conditions.

For example:

 • maximum age of the adopting parent(s);
 • maximum age difference between parent(s) and child;
 • being in a heterosexual relationship (a man and a woman);
 • absence of a criminal record;
 • providing a health certificate, sometimes with proof of infertility.

Foster care

Foster care is different from adoption. Here, too, a child grows up in a family other than his/her biological family. However, in this case, the biological parents of the foster child continue to be involved and have a voice in important decisions.

Normally foster care is temporary. It can be short-term or (very) long-term.

Foster care is a solution when it becomes too difficult for parents to take care of their child themselves. This can be for social or financial reasons, or for specific reasons related to the child (for instance: a child with a disability or a psychiatric disorder).

Adoptie

Een kind adopteren betekent dat u de wettelijke ouder wordt van een kind dat niet uw biologisch kind is.

U kunt kiezen voor de adoptie van een kind dat een familielid is (bijvoorbeeld: een neef of nicht), het kind van uw partner of een kind dat u niet kent. U kunt kiezen om een kind uit België of een kind uit een ander land te adopteren.

De adoptiewet is ingewikkeld. Hieronder vindt u wat basisinformatie. Neem voor meer vragen en juridisch advies contact op met een gespecialiseerde organisatie.

Een koppel en zijn geadopteerd kind

Adoptie kan plaatsvinden in België als:

 • de adoptieouder of de persoon die geadopteerd zal worden de Belgische nationaliteit heeft, of
 • de gebruikelijke woonplaats van een van deze personen in België is.

Belgische wet

Wie kan adopteren?

 • personen die de Belgische nationaliteit hebben of van wie de gebruikelijke woonplaats in België is;
 • een man en een vrouw die gehuwd zijn, 2 mannen die gehuwd zijn of 2 vrouwen die gehuwd zijn;
 • een man en een vrouw, 2 mannen of 2 vrouwen die wettelijk samenwonen of die samenwonen zonder officieel document;
 • een man of vrouw alleen.

Leeftijd en vereiste kenmerken

De adoptieouder moet minstens 25 jaar oud zijn en er moet een leeftijdsverschil van minstens 15 jaar zijn tussen de adoptieouder en het kind. Als u het kind van uw echtgeno(o)t(e) wilt adopteren, moet u zelf 18 jaar oud zijn en moet het leeftijdsverschil minstens 10 jaar zijn.
U kunt alleen een kind adopteren als u over de nodige sociale en psychologische kwaliteiten beschikt. Dit moet via een besluit van een rechter bevestigd worden.

De procedure

De procedure bestaat uit verschillende stappen en wettelijke vereisten, en neemt meestal enkele jaren in beslag.

De procedure voor het adopteren van een kind dat u al kent (bijvoorbeeld een familielid of het kind van uw echtgeno(o)t(e)) verschilt van de procedure voor het adopteren van een kind dat u niet kent.

Wanneer is de wet van een ander land van toepassing?

De Belgische rechter zal ofwel de Belgische wet ofwel de wet van een ander land toepassen om te beslissen of adoptie wettelijk mogelijk is.

Wanneer beide partners dezelfde nationaliteit hebben of als hun gebruikelijke woonplaats in hetzelfde land gelegen is, zal de wet van dat land worden toegepast. Als u en uw partner bijvoorbeeld allebei de Russische nationaliteit hebben, zal de Russische wet worden toegepast.

Wanneer een of beide partners de Belgische nationaliteit hebben of als hun gebruikelijke woonplaats in België is, zal de Belgische wet worden toegepast.

Voorwaarden van het land van herkomst van het kind

Elk land van herkomst legt specifieke voorwaarden op.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • maximumleeftijd van de adoptieouder(s);
 • maximaal leeftijdsverschil tussen de ouder(s) en het kind;
 • een heteroseksuele relatie hebben (een man en een vrouw);
 • geen strafblad hebben;
 • over een gezondheidscertificaat beschikken, soms met een bewijs van onvruchtbaarheid.

Pleegzorg

Pleegzorg is niet hetzelfde als adoptie. Ook hier groeit een kind op in een gezin dat niet zijn/haar biologisch gezin is. In dit geval blijven de biologische ouders van het pleegkind echter betrokken en kunnen zij mee belangrijke beslissingen nemen.

Normaal is pleegzorg tijdelijk. De zorg kan voor een korte of (erg) lange termijn zijn.

Pleegzorg kan een oplossing zijn wanneer het voor ouders te moeilijk wordt om zelf voor hun kind te zorgen. Dit kan het gevolg zijn van sociale of financiële redenen, of van specifieke redenen betreffende het kind (bijvoorbeeld een kind met een handicap of een psychische stoornis).

More information or help needed?

Vlaams Centrum voor Adoptie
The central Flemish authority for adoption - Information on adoption and help with adoption procedures
02 533 14 76, 02 533 14 77 (Monday and Wednesday 14-16h, Tuesday and Thursday 9.30-12h)
Steunpunt Adoptie vzw
Information regarding adoption
078 15 13 27
Buitenlandse adoptiedienst
Foreign adoption agency - List of mediation agencies for the adoption of children abroad:
Dunya
Service offering ethnic minority families the possibility to become a foster family for foster children with the same ethnic origin.
09 245 27 26 or 0800 30181
Fara
Fara listens, provides information and guides you with pregnancy choices. Help with unintended pregnancy, young parenthood, tests before childbirth and coping after an abortion
016 38 69 50 (9-16h)
Adoptiehuis
Adoption mediation services
03 232 24 52
Pleegzorg Limburg
Information and support for people who want to be a foster parent or want to find a foster family for their child.
089 84 07 60
Pleegzorg Oost-Vlaanderen
Information and support for people who want to be a foster parent or want to find a foster family for their child.
09 245 27 26
Pleegzorg Provincie Antwerpen
Information and support for people who want to be a foster parent or want to find a foster family for their child.
0491 040 045
Pleegzorg Vlaams Brabant en Brussel
Information and support for people who want to be a foster parent or want to find a foster family for their child.
0491 56 76 76
Pleegzorg West-Vlaanderen
Information and support for people who want to be a foster parent or want to find a foster family for their child.
051 212 166