Adoptimi

Të adoptosh një fëmijë do të thotë se ju bëheni prindi i ligjshëm i fëmijës i cili nuk është fëmija juaj biologjik.

Mund të adoptoni një fëmijë i cili është pjesëtar i familjes tuaj, (për shembull një kushëri), fëmijën e partnerittuaj ose një fëmijë që nuk e njihni. Ju mund të zgjidhni të adoptoni një fëmijë belg ose një fëmijë nga një vend tjetër.

Ligji i adoptimit është kompleks. Këtu ju do gjeni disa informacione bazë. Kontaktoni një organizatë të specializuar për pyetje të tjera dhe për këshilla ligjore.

Një çift dhe fëmija i tyre i adoptuar

Procedura e adoptimit mund të bëhet në Belgjikë nëse:

 • prindi adoptues ose personi që do adoptohet kanë nënshtetësi belge ose
 • vendi i zakonshëm i rezidencës së njërit prej këtyre personave është në Belgjikë.

Ligji belg

Kush mund të adoptojë?

 • personat të cilët kanë nënshtetësi belge ose vendi i rezidencës së të cilëve është në Belgjikë;
 • një burrë dhe grua të martuar, 2 burra të martuar ose 2 gra të martuara.
 • një burrë dhe grua, 2 burra ose 2 gra të cilët janë në një marrëdhënie të regjistruar ose të cilët po jetojnë bashkë pa një dokument zyrtar;
 • një grua ose burrë individual.

Mosha dhe cilësitë e nevojshme

Prindi adoptues duhet të jetë të paktën në moshën 25 vjeç dhe duhet të jetë një diferencë moshe të paktën 15 vjet midis prindit adoptues dhe fëmijës. Nëse ju doni të adoptoni një fëmijë të bashkëshortit tuaj, ju duhet të jeni vetë 18 dhe diferenca e moshës duhet të jetë të paktën 10 vjet.
Ju mund të adoptoni një fëmijë nëse keni cilësitë e nevojshme sociale dhe psikologjike. Kjo duhet të konfirmohet nga një vendim gjyqësor.

Procedura

Procedura ka disa hapa dhe kërkesa ligjore dhe zakonisht zgjat disa vjet.

Procedura për adoptimin e një fëmijë që ju tashmë e njihni (për shembull: një anëtar i familjes ose fëmija i bashkëshortit tuaj) është ndryshe nga procedura për adoptimin e një fëmijë ju nuk e njihni.

Kur ligji i një shteti tjetër aplikohet?

Gjyqtari belg do të zbatojë ose ligjin belg ose ligjin e një shteti tjetër për të vendosur nëse adoptimi është i mundur ligjërisht.

Kur të dy partnerët kanë të njëjtën nënshtetësi ose kanë vendin e tyre të zakonshëm të rezidencës në të njëjtin vend, do të zbatohet ligji i atij vendi. Për shembull: nëse ju dhe partneri juaj të dy keni nënshtetësinë ruse, ligji rus do të aplikohet.

Kur një ose të dy partnerët kanë nënshtetësi belge apo kanë vendin e tyre të zakonshëm të rezidencës në Belgjikë, ligji belg do të aplikohet.

Kushtet e vendit të origjinës së fëmijës

Çdo vend i origjinës imponon kushte specifike.

Për shembull:

 • mosha maksimale e prindit (prindërve) adoptues;
 • diferenca maksimale e moshës mes prindit (prindërve) dhe fëmijës;
 • të qenit në një marrëdhënie heteroseksuale (një burrë dhe një grua);
 • mungesa e një dosje penale;
 • dhënia e një certifikate shëndetësore, ndonjëherë me vërtetimin e shterpësisë.

Kujdestaria

Kujdestaria është ndryshe nga adoptimi. Këtu, gjithashtu, një fëmijë rritet në një familje të ndryshme nga familja biologjike e tij/saj. Megjithatë, në këtë rast, prindërit biologjik të fëmijës nën kujdestari vazhdojnë të jenë të përfshirë dhe kanë zë në vendime të rëndësishme.

Normalisht kujdestaria është e përkohshme. Ajo mund të jetë afatshkurtër ose (shumë) afatgjatë.

Kujdestaria është një zgjidhje kur bëhet shumë e vështirë për prindërit të kujdesen vetë për fëmijën e tyre. Kjo mund të jetë për arsye sociale ose financiare apo për arsye të veçanta që kanë të bëjnë me fëmijën, (për shembull: një fëmijë me aftësi të kufizuara apo një çrregullim psikiatrik).

Adoptie

Een kind adopteren betekent dat u de wettelijke ouder wordt van een kind dat niet uw biologisch kind is.

U kunt kiezen voor de adoptie van een kind dat een familielid is (bijvoorbeeld: een neef of nicht), het kind van uw partner of een kind dat u niet kent. U kunt kiezen om een kind uit België of een kind uit een ander land te adopteren.

De adoptiewet is ingewikkeld. Hieronder vindt u wat basisinformatie. Neem voor meer vragen en juridisch advies contact op met een gespecialiseerde organisatie.

Een koppel en zijn geadopteerd kind

Adoptie kan plaatsvinden in België als:

 • de adoptieouder of de persoon die geadopteerd zal worden de Belgische nationaliteit heeft, of
 • de gebruikelijke woonplaats van een van deze personen in België is.

Belgische wet

Wie kan adopteren?

 • personen die de Belgische nationaliteit hebben of van wie de gebruikelijke woonplaats in België is;
 • een man en een vrouw die gehuwd zijn, 2 mannen die gehuwd zijn of 2 vrouwen die gehuwd zijn;
 • een man en een vrouw, 2 mannen of 2 vrouwen die wettelijk samenwonen of die samenwonen zonder officieel document;
 • een man of vrouw alleen.

Leeftijd en vereiste kenmerken

De adoptieouder moet minstens 25 jaar oud zijn en er moet een leeftijdsverschil van minstens 15 jaar zijn tussen de adoptieouder en het kind. Als u het kind van uw echtgeno(o)t(e) wilt adopteren, moet u zelf 18 jaar oud zijn en moet het leeftijdsverschil minstens 10 jaar zijn.
U kunt alleen een kind adopteren als u over de nodige sociale en psychologische kwaliteiten beschikt. Dit moet via een besluit van een rechter bevestigd worden.

De procedure

De procedure bestaat uit verschillende stappen en wettelijke vereisten, en neemt meestal enkele jaren in beslag.

De procedure voor het adopteren van een kind dat u al kent (bijvoorbeeld een familielid of het kind van uw echtgeno(o)t(e)) verschilt van de procedure voor het adopteren van een kind dat u niet kent.

Wanneer is de wet van een ander land van toepassing?

De Belgische rechter zal ofwel de Belgische wet ofwel de wet van een ander land toepassen om te beslissen of adoptie wettelijk mogelijk is.

Wanneer beide partners dezelfde nationaliteit hebben of als hun gebruikelijke woonplaats in hetzelfde land gelegen is, zal de wet van dat land worden toegepast. Als u en uw partner bijvoorbeeld allebei de Russische nationaliteit hebben, zal de Russische wet worden toegepast.

Wanneer een of beide partners de Belgische nationaliteit hebben of als hun gebruikelijke woonplaats in België is, zal de Belgische wet worden toegepast.

Voorwaarden van het land van herkomst van het kind

Elk land van herkomst legt specifieke voorwaarden op.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • maximumleeftijd van de adoptieouder(s);
 • maximaal leeftijdsverschil tussen de ouder(s) en het kind;
 • een heteroseksuele relatie hebben (een man en een vrouw);
 • geen strafblad hebben;
 • over een gezondheidscertificaat beschikken, soms met een bewijs van onvruchtbaarheid.

Pleegzorg

Pleegzorg is niet hetzelfde als adoptie. Ook hier groeit een kind op in een gezin dat niet zijn/haar biologisch gezin is. In dit geval blijven de biologische ouders van het pleegkind echter betrokken en kunnen zij mee belangrijke beslissingen nemen.

Normaal is pleegzorg tijdelijk. De zorg kan voor een korte of (erg) lange termijn zijn.

Pleegzorg kan een oplossing zijn wanneer het voor ouders te moeilijk wordt om zelf voor hun kind te zorgen. Dit kan het gevolg zijn van sociale of financiële redenen, of van specifieke redenen betreffende het kind (bijvoorbeeld een kind met een handicap of een psychische stoornis).

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Vlaams Centrum voor Adoptie
Autoriteti qendror flamand për adoptimin - Informacion për adoptimin dhe ndihmë për procedurat e adoptimit
02 533 14 76, 02 533 14 77 (Të hënën dhe të mërkurën 14:00-16:00, të martën dhe të enjten 9:30-12:00)
Steunpunt Adoptie vzw
Informacion lidhur me adoptimin
078 15 13 27
Buitenlandse adoptiedienst
Agjenci për adoptimin jashtë shtetit - Lista e agjencive për adoptimin e fëmijëve jashtë shtetit:
Dunya
Shërbim që u ofron familjeve etnike minoritare mundësinë që të bëhen familje birësuese për fëmijët e birësuar që kanë të njëjtën origjinë etnike.
09 245 27 26 ose 0800 30181
Fara
Fara dëgjon, siguron informacion dhe ju këshillon me alternativa të shtatzënisë. Mbështetje për shtatzëni të padëshiruar, prindër të rinj, kontrolle para lindjes së fëmijës dhe përballimin e një aborti.
016 38 69 50 (9-16h)
Gewenst Kind
Shërbime të ndërmjetësimit për adoptimin
03 232 24 52
Pleegzorg Limburg
Informacion dhe mbështetje për personat që dëshirojnë të jenë prindër birësues ose që dëshirojnë të gjejnë një familje birësuese për fëmijën e tyre.
089 84 07 60
Pleegzorg Oost-Vlaanderen
Informacion dhe mbështetje për personat që dëshirojnë të jenë prindër birësues ose që dëshirojnë të gjejnë një familje birësuese për fëmijën e tyre.
09 245 27 26
Pleegzorg Provincie Antwerpen
Informacion dhe mbështetje për personat që dëshirojnë të jenë prindër birësues ose që dëshirojnë të gjejnë një familje birësuese për fëmijën e tyre.
0491 040 045
Pleegzorg Vlaams Brabant en Brussel
Informacion dhe mbështetje për personat që dëshirojnë të jenë prindër birësues ose që dëshirojnë të gjejnë një familje birësuese për fëmijën e tyre.
0491 56 76 76
Pleegzorg West-Vlaanderen
Informacion dhe mbështetje për personat që dëshirojnë të jenë prindër birësues ose që dëshirojnë të gjejnë një familje birësuese për fëmijën e tyre.
051 212 166