Gjymtimi gjenital femëror

Gjymtimi gjenital femëror quhet edhe synet i femrës.

Gjymtimi gjenital femëror mund të bëhet në mënyra të ndryshme:

  • duke hequr pjesërisht ose krejtësisht pjesën e dukshme të klitorit (tipi 1);
  • duke hequr pjesërisht ose krejtësisht klitorin dhe buzët gjinore (tipi 2);
  • duke qepur buzët gjinore së bashku që të mbetet vetëm një hapje e vogël nëpërmjet së cilës të mund të dalin urina dhe gjaku nga trupi (tipi 3).
  • Të gjitha veprimet e tjera që dëmtojnë organet e dukshme seksuale të gruas, si p.sh. shpimi, depërtimi, prerja, gdhendja, kruarja dhe djegia.

Gjymtimi gjenital femëror bëhet për arsye kulturore.

Grua e ulur me këmbët e hapura. Fokusi është në organet seksuale të dukshme.
Grua e ulur me këmbët e hapura. Fokusi është në organet seksuale të dukshme.
Organet seksuale të dukshme të gruas janë: 1. buzët gjinore të jashtme, 2. buzët gjinore të brendshme, 3. hapja e vaginës, 4. klitori. Vrima e jashtme e uretrës (5) dhe anusi (6) nuk bëjnë pjesë në organet seksuale.
Organet seksuale të dukshme të gruas janë: 1. buzët gjinore të jashtme, 2. buzët gjinore të brendshme, 3. hapja e vaginës, 4. klitori. Vrima e jashtme e uretrës (5) dhe anusi (6) nuk bëjnë pjesë në organet seksuale.
Gjymtimi gjenital femëror - Tipi 1: klitori është hequr.
Gjymtimi gjenital femëror - Tipi 1: klitori është hequr.
Gjymtimi gjenital femëror - Tipi 2: buzët gjenitale janë hequr.
Gjymtimi gjenital femëror - Tipi 2: buzët gjenitale janë hequr.
Gjymtimi gjenital femëror - Tipi 3: buzët gjenitale janë qepur së bashku.
Gjymtimi gjenital femëror - Tipi 3: buzët gjenitale janë qepur së bashku.

Gjymtimi gjenital femëror është shumë i rrezikshëm për shëndetin e grave dhe të vajzave. Disa prej tyre kanë hemorragji dhe vdesin. Ai mund të shkaktojë edhe:

Gjymtimi gjenital femëror është i paligjshëm në Evropë. Ai ndalohet me ligj.

Nëse i jeni nënshtruar një gjymtimi gjenital femëror ose keni frikë se do t'ju bëhet juve, kontaktoni me një organizatë të specializuar. Ata do të mund t'ju ndihmojnë.

Vrouwelijke genitale verminking

Vrouwelijke genitale verminking wordt ook vrouwenbesnijdenis genoemd. 

Vrouwelijke genitale verminking kan op verschillende manieren gebeuren:

  • Het zichtbare deel van de clitoris gedeeltelijk of volledig verwijderen (type 1);
  • De clitoris en de schaamlippen gedeeltelijk of volledig verwijderen (type 2); 
  • De schaamlippen dichtnaaien, zodat er maar een kleine opening overblijft waarlangs urine en bloed het lichaam kunnen verlaten (type 3).
  • Alle andere schadelijke handelingen aan de zichtbare geslachtsdelen van de vrouw, zoals prikken, piercing, kerven, schrapen en wegbranden. 

Vrouwelijke genitale verminking gebeurt om culturele redenen.

Vrouw ligt neer met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Vrouw ligt neer met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de vrouw: 1.buitenste schaamlippen, 2.binnenste schaamlippen 3.vagina-opening, 4.clitoris. Het plasgaatje (5) en de aars (6) zijn geen geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de vrouw: 1.buitenste schaamlippen, 2.binnenste schaamlippen 3.vagina-opening, 4.clitoris. Het plasgaatje (5) en de aars (6) zijn geen geslachtsdelen.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 1: clitoris is verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 1: clitoris is verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 2: schaamlippen zijn verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 2: schaamlippen zijn verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 3: schaamlippen zijn dichtgenaaid.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 3: schaamlippen zijn dichtgenaaid.

Vrouwelijke genitale verminking is heel gevaarlijk voor de gezondheid van vrouwen en meisjes. Sommige onder hen bloeden dood. Het kan ook leiden tot:

Vrouwelijke genitale verminking is illegaal in Europa. Het is strafbaar

Als u vrouwelijke genitale verminking heeft ondergaan of u bent bang dat het zal worden gedaan, kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde organisatie. Zij kan u helpen.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

GAMS Brussel
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (Organizatë për zhdukjen e gjymtimit gjenital femëror) - Ndihmë për gratë që janë viktima të gjymtimit gjenital femëror ose që kanë pyetje rreth tij
02 219 43 40
GAMS Antwerpen
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (Organizatë për zhdukjen e gjymtimit gjenital femëror) - Ndihmë për gratë që janë viktima të gjymtimit gjenital femëror ose që kanë pyetje rreth tij
0495 93 93 18
GAMS Liège
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (Organizatë për zhdukjen e gjymtimit gjenital femëror) - Ndihmë për gratë që janë viktima të gjymtimit gjenital femëror ose që kanë pyetje rreth tij
0470 54 18 99
GAMS Namur
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (Organizatë për zhdukjen e gjymtimit gjenital femëror) - Ndihmë për gratë që janë viktima të gjymtimit gjenital femëror ose që kanë pyetje rreth tij
0493 49 29 50
CeMAViE- UMC Sint-Pieter Brussel
Ndihmë në rastet me gjymtim gjenital femëror
02 506 70 91
Intact
Ndihmë ligjore për problemet lidhur me gjymtimin gjenital femëror
02 539 02 04
UZ Gent - Vrouwenkliniek
Klinika e grave e Universitair Ziekenhuis Gent (Spitali Universitar i Gentit) - Ndihmë në rastet me gjymtim gjenital femëror dhe trajtime për pjellorinë
09 332 37 82, 09 332 37 83
Collectif Liégeois contre les MGF
Konsulta mjekësore, mbështetje psikologjike, sociale dhe ligjore për personat që përballen me gjymtimin gjenital femëror
04 228 05 06, 0472 23 03 12
Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj: