بریدن آلت تناسلی زن (ختنه زن)

بریدن آلت تناسلی زن را گاه ختنه نیز می گویند.

بریدن آلت تناسلی زن به روش های مختلفی انجام می شود:

  • برداشتن قسمتی از کلیتوریس یا تمام آن (نوع 1):
  • برداشتن جزئی یا کامل کلیتوریس و لب های واژن (نوع 2)؛
  • دوختن لبه های واژن ، و فقط باقی گذاشتن یک خروجی کوچک برای دفع ادرار و خون از بدن (نوع 3).
  • تمام عمل های مضری که بر اندام های جنسی مشاهده پذیر زنانانجام می شود، به عنوان مثال: سوراخ کردن، شکافتن، بریدن، برداشتن و سوزاندن.

بریدن آلت تناسلی زن بنا به دلایل فرهنگی انجام می شود.

زن در حالت دراز کشیده با پاهای باز. تأکید روی اندام های جنسی خارجی است.
زن در حالت دراز کشیده با پاهای باز. تأکید روی اندام های جنسی خارجی است.
اندام های جسی خارجی زن عبارتند از: 1. لب خارجی واژن، 2.لب داخلی واژن، 3.دهانه واژن، 4.کلیتوریس  5.مجرای ادرار، 6. مقعد که از اندام های جنسی مشاهده پذیر به شمار نمی رود.
اندام های جسی خارجی زن عبارتند از: 1. لب خارجی واژن، 2.لب داخلی واژن، 3.دهانه واژن، 4.کلیتوریس 5.مجرای ادرار، 6. مقعد که از اندام های جنسی مشاهده پذیر به شمار نمی رود.
بریدن آلت تناسلی زن - نوع 1: برداشتن کلیتوریس.
بریدن آلت تناسلی زن - نوع 1: برداشتن کلیتوریس.
بریدن آلت تناسلی زن - نوع 2: برداشتن لب های واژن.
بریدن آلت تناسلی زن - نوع 2: برداشتن لب های واژن.
بریدن آلت تناسلی زن - نوع 3: دوختن لب های واژن به هم.
بریدن آلت تناسلی زن - نوع 3: دوختن لب های واژن به هم.

عمل ختنه زنان برای سلامت زنان و دختران بسیار خطرناک است. برخی زنان به دلیل خونریزی جان خود را از دست می دهند. این عمل همچنین گاه منجر به:

بریدن آلت تناسلی زن در اروپا غیرقانونی است. ممنوعیت قانونی دارد.

اگر ختنه شده اید یا می ترسید که تحت چنین عملی قرار بگیرید، می توانید با سازمان های متخصص در این زمینه تماس بگیرید. آنها قادرند که به شما کمک کنند.

Vrouwelijke genitale verminking

Vrouwelijke genitale verminking wordt ook vrouwenbesnijdenis genoemd. 

Vrouwelijke genitale verminking kan op verschillende manieren gebeuren:

  • Het zichtbare deel van de clitoris gedeeltelijk of volledig verwijderen (type 1);
  • De clitoris en de schaamlippen gedeeltelijk of volledig verwijderen (type 2); 
  • De schaamlippen dichtnaaien, zodat er maar een kleine opening overblijft waarlangs urine en bloed het lichaam kunnen verlaten (type 3).
  • Alle andere schadelijke handelingen aan de zichtbare geslachtsdelen van de vrouw, zoals prikken, piercing, kerven, schrapen en wegbranden. 

Vrouwelijke genitale verminking gebeurt om culturele redenen.

Vrouw ligt neer met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Vrouw ligt neer met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de vrouw: 1.buitenste schaamlippen, 2.binnenste schaamlippen 3.vagina-opening, 4.clitoris. Het plasgaatje (5) en de aars (6) zijn geen geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de vrouw: 1.buitenste schaamlippen, 2.binnenste schaamlippen 3.vagina-opening, 4.clitoris. Het plasgaatje (5) en de aars (6) zijn geen geslachtsdelen.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 1: clitoris is verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 1: clitoris is verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 2: schaamlippen zijn verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 2: schaamlippen zijn verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 3: schaamlippen zijn dichtgenaaid.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 3: schaamlippen zijn dichtgenaaid.

Vrouwelijke genitale verminking is heel gevaarlijk voor de gezondheid van vrouwen en meisjes. Sommige onder hen bloeden dood. Het kan ook leiden tot:

Vrouwelijke genitale verminking is illegaal in Europa. Het is strafbaar

Als u vrouwelijke genitale verminking heeft ondergaan of u bent bang dat het zal worden gedaan, kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde organisatie. Zij kan u helpen.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

GAMS Brussel
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (سازمانی برای از بین بردن بریدن آلت تناسلی زن) - کمکی به زنانی که قربانی ختنه زنان شدند یا در این خصوص سؤالی دارند
02 219 43 40
GAMS Antwerpen
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (سازمانی برای از بین بردن بریدن آلت تناسلی زن) - کمکی به زنانی که قربانی ختنه زنان شدند یا در این خصوص سؤالی دارند
0495 93 93 18
GAMS Liège
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (سازمانی برای از بین بردن بریدن آلت تناسلی زن) - کمکی به زنانی که قربانی ختنه زنان شدند یا در این خصوص سؤالی دارند
0470 54 18 99
GAMS Namur
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (سازمانی برای از بین بردن بریدن آلت تناسلی زن) - کمکی به زنانی که قربانی ختنه زنان شدند یا در این خصوص سؤالی دارند
0493 49 29 50
CeMAViE- UMC Sint-Pieter Brussel
کمک در خصوص بریدن آلت تناسلی زن
02 506 70 91
Intact
کمک قانونی در موارد مربوط به بریدن آلت تناسلی زن
02 539 02 04
UZ Gent - Vrouwenkliniek
کلینک زنان Universitair Ziekenhuis Gen (‏Ghent University Hospital) - راهنمایی در خصوص بریدن آلت تناسلی زن و درمان های باروری
09 332 37 82, 09 332 37 83
Collectif Liégeois contre les MGF
مشاوره های پزشکی، روانپزشکی، پشتیبانی اجتماعی و حقوقی برای افراد مواجه با FGM
04 228 05 06, 0472 23 03 12
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید: