Генитално осакатяване при жените

Гениталното осакатяване на жени е забранено по закон в Европа.

В Белгия всякаква форма на генитално осакатяване е забранена със закон. Лице, което извършва генитално осакатяване на жена, спомага за извършването му или подтиква към това (като съучастник), може да бъде осъдено на затвор от 3 до 5 години. Гениталното осакатяване на жена е забранено със закон дори ако момичето даде съгласието си. Родители, които са завели дъщеря си в друга държава, за да бъде извършено генитално осакатяване на жена, могат да бъдат наказани в Белгия.

Жена отива на лекар

Наказанието може да бъде по-тежко, ако момичето няма навършени 18 години. Това се смята за малтретиране на деца.

В зависимост от тежестта на гениталното осакатяване на жена, можете да подадете жалба дори 5 или 10 години по-късно, след като навършите 18 години. Можете да подадете жалба дори ако сте били дете, когато сте станали жертва на генитално осакатяване на жена. Няма значение колко години, преди да навършите 18, сте станали жертва.

Почти всички африкански държави вече имат национално законодателство, което забранява гениталното осакатяване на жени. То обаче не се прилага винаги.

В Белгия можете да потърсите убежище за генитално осакатяване на жени, ако:

  • вие или вашата дъщеря сте в риск за генитално осакатяване;
  • вече сте станали жертва на това и се страхувате от последващо осакатяване.

Ако живеете в Белгия без статут на законно пребиваване, може също да кандидатствате за убежище на такова основание дори ако преди това сте търсили убежище по друга причина.

Ако сте жертва на генитално осакатяване на жена или се страхувате, че може да станете жертва на такова, можете да се свържете със специализирана организация за помощ.

Vrouwelijke genitale verminking

Vrouwelijke genitale verminking is strafbaar in Europa.

In België is elke vorm van vrouwelijke genitale verminking strafbaar. Een persoon die aanzet tot vrouwelijke genitale verminking of vrouwelijke genitale verminking uitvoert of mogelijk helpt maken (een medeplichtige), kan een gevangenisstraf van 3 tot 5 jaar krijgen. Ook als het meisje toestemming geeft, is vrouwelijke genitale verminking strafbaar. Ouders die met hun dochter naar een ander land reizen om vrouwelijke genitale verminking te laten uitvoeren, kunnen in België worden gestraft.

Een vrouw gaat naar een dokter

De straffen kunnen zwaarder zijn als het meisje jonger dan 18 is. Dit wordt beschouwd als kindermishandeling.

Afhankelijk van de ernst van de vrouwelijke genitale verminking, kunt u 5 tot 10 jaar nadat u 18 jaar werd, nog een klacht indienen. Ook als u nog een kind was toen u slachtoffer werd van vrouwelijke genitale verminking. Het aantal jaren voor uw 18de verjaardag tellen immers niet mee voor de verjaringstermijn.

Bijna alle Afrikaanse landen hebben een wet tegen vrouwelijke genitale verminking. Toch wordt de wet niet altijd toegepast.

U kunt in België asiel aanvragen voor vrouwelijke genitale verminking als:

  • u of uw dochter risico lopen op vrouwelijke genitale verminking;
  • u er al het slachtoffer van bent en verdere verminking vreest.

Als u zonder verblijfsvergunning in België woont, kunt u hiervoor ook asiel aanvragen, zelfs als u eerder al voor een andere reden asiel heeft aangevraagd.

Als u het slachtoffer bent geweest van vrouwelijke genitale verminking of vreest dat u er het slachtoffer van zult worden, kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde organisatie voor hulp.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Intact
Правна защита при проблеми, свързани с генитално осакатяване при жените
02 539 02 04
GAMS Brussel
Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles (Организация за премахване на генитално осакатяване при жените) - Помощ за жени, жертви на генитално осакатяване или такива, които имат въпроси за това
02 219 43 40
GAMS Antwerpen
Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles (Организация за премахване на генитално осакатяване при жените) - Помощ за жени, жертви на генитално осакатяване или такива, които имат въпроси за това
0495 93 93 18
GAMS Liège
Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles (Организация за премахване на генитално осакатяване при жените) - Помощ за жени, жертви на генитално осакатяване или такива, които имат въпроси за това
0470 54 18 99
GAMS Namur
Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles (Организация за премахване на генитално осакатяване при жените) - Помощ за жени, жертви на генитално осакатяване или такива, които имат въпроси за това
0493 49 29 50
Collectif Liégeois contre les MGF
Медицински консултации, психологическа, социална и правна помощ за жени, подложени на генитално осакатяване
04 228 05 06, 0472 23 03 12
CeMAViE- UMC Sint-Pieter Brussel
Помощ при генитално осакатяване при жените
02 506 70 91
UZ Gent - Vrouwenkliniek
Women’s clinic of Universitair Ziekenhuis Gent (Университетска болница в Гент, клиника за жени) – Помощ при случаи на генитално осакатяване при жените и лечение на безплодие
09 332 37 82, 09 332 37 83
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал: