Vrouwelijke genitale verminking

Vrouwelijke genitale verminking is strafbaar in Europa.

In België is elke vorm van vrouwelijke genitale verminking strafbaar. Een persoon die aanzet tot vrouwelijke genitale verminking of vrouwelijke genitale verminking uitvoert of mogelijk helpt maken (een medeplichtige), kan een gevangenisstraf van 3 tot 5 jaar krijgen. Ook als het meisje toestemming geeft, is vrouwelijke genitale verminking strafbaar. Ouders die met hun dochter naar een ander land reizen om vrouwelijke genitale verminking te laten uitvoeren, kunnen in België worden gestraft.

Een vrouw gaat naar een dokter

De straffen kunnen zwaarder zijn als het meisje jonger dan 18 is. Dit wordt beschouwd als kindermishandeling.

Afhankelijk van de ernst van de vrouwelijke genitale verminking, kunt u 5 tot 10 jaar nadat u 18 jaar werd, nog een klacht indienen. Ook als u nog een kind was toen u slachtoffer werd van vrouwelijke genitale verminking. Het aantal jaren voor uw 18de verjaardag tellen immers niet mee voor de verjaringstermijn.

Bijna alle Afrikaanse landen hebben een wet tegen vrouwelijke genitale verminking. Toch wordt de wet niet altijd toegepast.

U kunt in België asiel aanvragen voor vrouwelijke genitale verminking als:

  • u of uw dochter risico lopen op vrouwelijke genitale verminking;
  • u er al het slachtoffer van bent en verdere verminking vreest.

Als u zonder verblijfsvergunning in België woont, kunt u hiervoor ook asiel aanvragen, zelfs als u eerder al voor een andere reden asiel heeft aangevraagd.

Als u het slachtoffer bent geweest van vrouwelijke genitale verminking of vreest dat u er het slachtoffer van zult worden, kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde organisatie voor hulp.

Female genital mutilation

Female genital mutilation is forbidden by law in Europe.

In Belgium, any form of female genital mutilation is forbidden by law. A person who performs female genital mutilation, helps to make it possible or promotes it (being an accomplice), can be punished with 3 to 5 years’ imprisonment. Female genital mutilation is forbidden by law even if the girl gives consent. Parents who take their daughter to another country to perform female genital mutilation can be punished in Belgium.

A woman going to a doctor

Punishment may be more severe if the girl is younger than 18 years of age. This is considered as child abuse.

Depending on the severity of the female genital mutilation, you can still file a complaint 5 or 10 years after you become 18 years of age. You can file a complaint even if you were a child when you were a victim of female genital mutilation. This is not affected by the number of years before your 18th birthday that you were a victim.

Nearly all African countries already have a national law to forbid female genital mutilation. However, it is not always applied.

In Belgium, you can request asylum for female genital mutilation if:

  • you or your daughter are at risk of female genital mutilation;
  • you have undergone female genital mutilation and fear further mutilation.

If you are living in Belgium without legal residence status you can also apply for asylum on these grounds, even if you sought asylum before for another reason.

If you are a victim of female genital mutilation or fear that you will become a victim of it, you can contact a specialised organisation for help.

Meer informatie of hulp nodig?

Intact
Juridische hulp inzake vrouwelijke genitale verminking
02 539 02 04
GAMS Brussel
Vereniging voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking (Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles) - Hulp voor vrouwen die slachtoffer zijn van vrouwelijke genitale verminking of die er vragen over hebben
02 219 43 40
GAMS Antwerpen
Vereniging voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking (Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles) - Hulp voor vrouwen die slachtoffer zijn van vrouwelijke genitale verminking of die er vragen over hebben
0495 93 93 18
GAMS Liège
Vereniging voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking (Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles) - Hulp voor vrouwen die slachtoffer zijn van vrouwelijke genitale verminking of die er vragen over hebben
0470 54 18 99
GAMS Namur
Vereniging voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking (Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles) - Hulp voor vrouwen die slachtoffer zijn van vrouwelijke genitale verminking of die er vragen over hebben
0493 49 29 50
Collectif Liégeois contre les MGF
Medische consultaties, psychologische, sociale en juridische hulp bij vrouwelijke genitale verminking
04 228 05 06, 0472 23 03 12
CeMAViE - UMC Sint-Pieter
Hulp bij vrouwelijke genitale verminking
02 506 70 91
UZ Gent - Vrouwenkliniek
Universitair Ziekenhuis Gent - Hulp bij vrouwelijke genitale verminking en vruchtbaarheidsbehandelingen
09 332 37 82, 09 332 37 85
Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt: