بریدن آلت تناسلی زن (ختنه زن)

ختنه زنان در اروپا ممنوعیت قانونی دارد .

در بلژیک، ختنه زنان به هر شیوه ای ممنوعیت قانونی دارد. فردی که آلت تناسلی زنان را می برد، یا در بریدن آن کمک می کند (شریک جرم )، یا آن را تبلیغ می کند ،می تواند به 3 تا 5 سال حبس محکوم شود. ختنه زنان حتی اگر با رضایتِخود دختر صورت بگیرد از نظر قانون ممنوع است. والدینی که دخترشان را به قصد بریدن آلت تناسلی اش به کشوری دیگر میبرند ، در بلژیک مجازات می شوند.

زنی نزد پزشک

اگر دختر زیر 18 سال داشته باشد، مجازاتِ جرم ختنه شدیدتراست . این کودک آزاری محسوب می شود.

بسته به شدت آسیب دیدگی ناشی از ختنه ،پس از 18 سالگی نیز می توانید از خاطی شکایت کنید و از 5 تا 10 سال برای وی درخواست مجازات کنید. حتی اگر در کودکی قربانی ختنه زنان شده باشید نیز می توانید شکایت خود را ابلاغ کنید. اینکه چند سال قبل از تولد 18 سالگی تان قربانی ختنه شده باشید در شکایت شما تاثیری ندارد.

بسیاری کشورهای آفریقایی در حال حاضر قانونی در کشور خود برای ممنوع کردن بریدن آلت تناسلی زن وضع کرده اند. هرچند که این قانون همیشه اعمال نمی شود.

شما در بلژیک می توانید برای ختنه زنان تقاضای پناهندگی بدهید، در صورتی که :

  • شما یا دخترتان در معرضخطر بریدن آلت تناسلی باشید؛
  • شما پیشاپیش قربانی مصله کردن زنان شده باشید، یا از آسیب های بعدی واهمه داشته باشید.

اگر در بلژیک بدون مشخص شدن وضعیت اقامت زندگی می کنید، می توانید در این زمینه نیز تقاضای پناهندگی کنید، حتی اگر قبلاً بنا به دلیل دیگری درخواست پناهندگی کرده باشید.

اگر از قربانیان ختنه زنان هستید یا می ترسید که در آینده قربانی آن باشید ، می توانید برای دریافت کمک با سازمانی متخصص در این زمینه تماس بگیرید.

Vrouwelijke genitale verminking

Vrouwelijke genitale verminking is strafbaar in Europa.

In België is elke vorm van vrouwelijke genitale verminking strafbaar. Een persoon die aanzet tot vrouwelijke genitale verminking of vrouwelijke genitale verminking uitvoert of mogelijk helpt maken (een medeplichtige), kan een gevangenisstraf van 3 tot 5 jaar krijgen. Ook als het meisje toestemming geeft, is vrouwelijke genitale verminking strafbaar. Ouders die met hun dochter naar een ander land reizen om vrouwelijke genitale verminking te laten uitvoeren, kunnen in België worden gestraft.

Een vrouw gaat naar een dokter

De straffen kunnen zwaarder zijn als het meisje jonger dan 18 is. Dit wordt beschouwd als kindermishandeling.

Afhankelijk van de ernst van de vrouwelijke genitale verminking, kunt u 5 tot 10 jaar nadat u 18 jaar werd, nog een klacht indienen. Ook als u nog een kind was toen u slachtoffer werd van vrouwelijke genitale verminking. Het aantal jaren voor uw 18de verjaardag tellen immers niet mee voor de verjaringstermijn.

Bijna alle Afrikaanse landen hebben een wet tegen vrouwelijke genitale verminking. Toch wordt de wet niet altijd toegepast.

U kunt in België asiel aanvragen voor vrouwelijke genitale verminking als:

  • u of uw dochter risico lopen op vrouwelijke genitale verminking;
  • u er al het slachtoffer van bent en verdere verminking vreest.

Als u zonder verblijfsvergunning in België woont, kunt u hiervoor ook asiel aanvragen, zelfs als u eerder al voor een andere reden asiel heeft aangevraagd.

Als u het slachtoffer bent geweest van vrouwelijke genitale verminking of vreest dat u er het slachtoffer van zult worden, kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde organisatie voor hulp.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

Intact
کمک قانونی در موارد مربوط به بریدن آلت تناسلی زن
02 539 02 04
GAMS Brussel
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (سازمانی برای از بین بردن بریدن آلت تناسلی زن) - کمکی به زنانی که قربانی ختنه زنان شدند یا در این خصوص سؤالی دارند
02 219 43 40
GAMS Antwerpen
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (سازمانی برای از بین بردن بریدن آلت تناسلی زن) - کمکی به زنانی که قربانی ختنه زنان شدند یا در این خصوص سؤالی دارند
0495 93 93 18
GAMS Liège
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (سازمانی برای از بین بردن بریدن آلت تناسلی زن) - کمکی به زنانی که قربانی ختنه زنان شدند یا در این خصوص سؤالی دارند
0470 54 18 99
GAMS Namur
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (سازمانی برای از بین بردن بریدن آلت تناسلی زن) - کمکی به زنانی که قربانی ختنه زنان شدند یا در این خصوص سؤالی دارند
0493 49 29 50
Collectif Liégeois contre les MGF
مشاوره های پزشکی، روانپزشکی، پشتیبانی اجتماعی و حقوقی برای افراد مواجه با FGM
04 228 05 06, 0472 23 03 12
CeMAViE- UMC Sint-Pieter Brussel
کمک در خصوص بریدن آلت تناسلی زن
02 506 70 91
UZ Gent - Vrouwenkliniek
کلینک زنان Universitair Ziekenhuis Gen (‏Ghent University Hospital) - راهنمایی در خصوص بریدن آلت تناسلی زن و درمان های باروری
09 332 37 82, 09 332 37 83
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید: