Martesa

Ligji belg

Në Belgjikë, çiftet mund të divorcohen kur që të dy partnerët japin miratimin e tyre të përbashkët ose për shkak të "dallimeve kontradiktore".

Në rastin e miratimit të përbashkët, bashkëshortët nuk kanë nevojë për të dhënë një arsye për divorcin.

Në rastin e divorcit për shkak të “dallimeve kontradiktore”, një ose të dy bashkëshortët duhet të provojnë se është e pamundur për ta të mbeten të martuar.

Një burrë dhe një grua janë te zyra e noterit për të hartuar një marrëveshje divorci.

Kur ligji i një shteti tjetër aplikohet?

Në disa raste, gjyqtari belg zbaton ligjin e një vendi të huaj në vend të ligjit belg. Ky mund të jetë ligji i një prej vendeve nga të cilët një nga partnerët (ose të dy) janë shtetas ose vendin ku çifti jetonte.

Bashkëshortët mund të vendosin së bashku se cili ligj do të zbatohet. Nëse nuk zbatohen kufizime të caktuara, gjykatësi do të zbatojë atë ligj. Kur bashkëshortët nuk bien dakord, gjykatësi do të zbatojë rregulla të veçanta për të vendosur nëse ligji belg apo ligji i një shteti tjetër duhet të zbatohet.

Ky legjislacion është mjaft i komplikuar dhe ka disa kushte. Ju mund të telefononi ndihmën ligjore në linjë të Agjencisë së Integrimit dhe Natyralizimit për më shumë informacion.

Një vendim divorci i shpallur në një vend të huaj mund të njihet nga autoritetet belge. Ka, megjithatë, një numër kufizimesh dhe kushtesh. Rregulla të ndryshme zbatohen në situata të ndryshme

Mospranim do të thotë që një partner (bashkëshorti) i jep fund martesës vetëm. Partneri tjetër (bashkëshortja) nuk ka të drejta të barabarta. Në këtë rast, një vendim divorci nuk do të njihet në Belgjikë. Ka, megjithatë, përjashtime bazuar në një numër kushtesh.

Ju mund të kontaktoni ndihmën ligjore në linjë të Agjencisë së Integrimit dhe Natyralizimit ose një avokat për më shumë informacion.

Scheiding

Belgische wet

In België kunnen koppels scheiden met wederzijdse toestemming van beide partners of wegens 'onverzoenbare verschillen'.

In het geval van wederzijdse toestemming moeten de echtgenoten geen reden opgeven voor de scheiding.

In het geval van een scheiding wegens 'onverzoenbare verschillen' moet een van de echtgenoten (of moeten beide echtgenoten) bewijzen dat het niet mogelijk is om gehuwd te blijven.

Een man en een vrouw zijn bij de notaris om de echtscheidingsdocumenten op te stellen.

Wanneer is de wet van een ander land van toepassing?

In sommige gevallen past de Belgische rechter de wet van een ander land toe in plaats van de Belgische wet. Dit kan de wet zijn van een van de landen waarvan een van de partners (of beide) een burger is of van het land waar het koppel eerder woonde.

Echtgenoten kunnen samen beslissen welke wet toegepast zal worden. Tenzij er bepaalde beperkingen gelden, zal de rechter die wet volgen. Wanneer de echtgenoten het niet eens zijn, zal de rechter specifieke regels toepassen om te besluiten of de Belgische wet of de wet van een ander land gevolgd moet worden.

Deze wet is redelijk complex en er gelden verschillende voorwaarden. U kunt contact opnemen met de Helpdesk van het Agentschap Integratie & Inburgering voor meer informatie.

Een echtscheidingsuitspraak uit een ander land kan erkend worden door de Belgisch overheid. Er gelden echter een aantal beperkingen en voorwaarden. In verschillende situaties zijn verschillende regels van toepassing.

Verstoting betekent dat een partner (de man) eenzijdig een einde maakt aan het huwelijk, zonder dat de andere partner (zijn vrouw) gelijke rechten heeft. In dat geval wordt de echtscheidingsuitspraak niet erkend in België. Er zijn echter uitzonderingen die gebaseerd zijn op een aantal voorwaarden.

U kunt contact opnemen met de Helpdesk van het Agentschap Integratie & Inburgering of met een advocaat voor meer informatie.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Legal helpdesk Kruispunt MI
Informacion për ligjin lidhur me statusin e qëndrimit, bashkimin familjar, azilin dhe qasjen në kujdesin shëndetësor. Kruispunt MI është një shërbim i Agjencisë Flamande të Integrimit.
02 205 00 55
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW: