Małżeństwo

Prawo belgijskie

W Belgii pary mogą rozwieść się za zgodą obu stron w przypadku „różnic nie do pogodzenia”.

W przypadku obopólnej zgody, małżonkowie nie muszą podawać powodu rozwodu.

W przypadku rozwodu ze względu na „różnice niemożliwe do pogodzenia”, jeden z małżonków lub oboje muszą udowodnić, że niemożliwym jest, aby pozostawali w związku małżeńskim.

Mężczyzna i kobieta w biurze notariusza sporządzają umowę rozwodową.

Kiedy zastosowanie mają przepisy prawa innego kraju?

W niektórych przypadkach belgijski sędzia stosuje prawo państwa obcego zamiast prawa belgijskiego. Może to być prawo jednego z tych państw, którego jeden z partnerów (lub oboje) są obywatelami lub państwa, w którym para mieszkała.

Małżonkowie mogą wspólnie zdecydować, które prawo będzie miało zastosowanie. O ile nie będą miały zastosowania pewne ograniczenia, sędzia będzie się stosować do wybranego systemu prawa. Gdy małżonkowie nie będą zgodni, sędzia zastosuje szczególne zasady, aby zdecydować czy należy stosować się do prawa belgijskiego, czy prawa innego państwa.

Ustawodawstwo to jest dość skomplikowane i istnieje kilka warunków. Aby uzyskać więcej informacji, możesz zadzwonić do biura pomocy prawnej agencji do spraw integracji oraz naturalizacji.

Orzeczenie o rozwodzie wydane w obcym kraju może być uznane przez władze belgijskie. Wiąże się to jednak z szeregiem ograniczeń i warunków. Różne zasady stosuje się w różnych sytuacjach.

Porzucenie oznacza, że jeden z małżonków (mężczyzna) samodzielnie kończy związek małżeński. Partnerka nie posiada w tym wypadku równych praw. W takim przypadku, orzeczenie o rozwodzie nie będzie uznawane w Belgii. Istnieją jednak wyjątki opierające się na szeregu warunków.

Aby uzyskać więcej informacji, możesz zadzwonić do biura pomocy prawnej agencji do spraw integracji oraz naturalizacji lub prawnika.

Scheiding

Belgische wet

In België kunnen koppels scheiden met wederzijdse toestemming van beide partners of wegens 'onverzoenbare verschillen'.

In het geval van wederzijdse toestemming moeten de echtgenoten geen reden opgeven voor de scheiding.

In het geval van een scheiding wegens 'onverzoenbare verschillen' moet een van de echtgenoten (of moeten beide echtgenoten) bewijzen dat het niet mogelijk is om gehuwd te blijven.

Een man en een vrouw zijn bij de notaris om de echtscheidingsdocumenten op te stellen.

Wanneer is de wet van een ander land van toepassing?

In sommige gevallen past de Belgische rechter de wet van een ander land toe in plaats van de Belgische wet. Dit kan de wet zijn van een van de landen waarvan een van de partners (of beide) een burger is of van het land waar het koppel eerder woonde.

Echtgenoten kunnen samen beslissen welke wet toegepast zal worden. Tenzij er bepaalde beperkingen gelden, zal de rechter die wet volgen. Wanneer de echtgenoten het niet eens zijn, zal de rechter specifieke regels toepassen om te besluiten of de Belgische wet of de wet van een ander land gevolgd moet worden.

Deze wet is redelijk complex en er gelden verschillende voorwaarden. U kunt contact opnemen met de Helpdesk van het Agentschap Integratie & Inburgering voor meer informatie.

Een echtscheidingsuitspraak uit een ander land kan erkend worden door de Belgisch overheid. Er gelden echter een aantal beperkingen en voorwaarden. In verschillende situaties zijn verschillende regels van toepassing.

Verstoting betekent dat een partner (de man) eenzijdig een einde maakt aan het huwelijk, zonder dat de andere partner (zijn vrouw) gelijke rechten heeft. In dat geval wordt de echtscheidingsuitspraak niet erkend in België. Er zijn echter uitzonderingen die gebaseerd zijn op een aantal voorwaarden.

U kunt contact opnemen met de Helpdesk van het Agentschap Integratie & Inburgering of met een advocaat voor meer informatie.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Legal helpdesk Kruispunt MI
Informacje na temat przepisów dotyczących statusu rezydenta, łączenia rodzin, azylu i dostępu do opieki zdrowotnej. Kruispunt MI to serwis flamandzkiej agencji ds. integracji.
02 205 00 55
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW: