Сключване на брак

Белгийско законодателство

В Белгия двойките могат да получат развод по взаимно съгласие между двамата партньори или поради “непреодолими различия”.

В случай на взаимно съгласие не е необходимо съпрузите да посочват причина за развода.

В случай на развод поради “непреодолими различия” единият или и двамата съпрузи трябва да докажат, че е невъзможно да продължат да живеят в брак.

Мъж и жена се намират в нотариална кантора, за да изготвят споразумение за развод.

Кога се прилага законът на друга държава?

В някои случаи белгийският съдия прилага законодателството на чуждата страна, а не белгийското законодателство. Това може да бъде законодателството на една от държавите, на която един от партньорите (или и двамата) е гражданин, или държавата, където двойката живее.

Съпрузите могат да решат заедно кое законодателство да се приложи. Освен ако не са валидни определени ограничения, съдията ще приложи това законодателство. Когато съпрузите не са стигнали до съгласие, съдията прилага специални правила, за да реши дали следва да се изпълнява белгийското законодателство или законодателството на друга държава.

Това законодателство е доста сложно и има няколко условия. Можете да се обадите в бюрото за правна помощ към Агенцията за интеграция и натурализация за повече информация.

Решение за развод, издадено в чужда държава, може да бъде признато от белгийските власти. Въпреки това съществуват редица ограничения и условия. Различни правила са валидни при различни ситуации

Прогонване означава, че единият партньор (съпругът) прекратява брака едностранно. Другият партньор (съпругата) няма равни права. В този случай разводът няма да бъде признат в Белгия. Въпреки това има изключения, които се основават на някои условия.

Можете да се свържете с бюрото за правна помощ към Агенцията за интеграция и натурализация или с адвокат за повече информация.

Scheiding

Belgische wet

In België kunnen koppels scheiden met wederzijdse toestemming van beide partners of wegens 'onverzoenbare verschillen'.

In het geval van wederzijdse toestemming moeten de echtgenoten geen reden opgeven voor de scheiding.

In het geval van een scheiding wegens 'onverzoenbare verschillen' moet een van de echtgenoten (of moeten beide echtgenoten) bewijzen dat het niet mogelijk is om gehuwd te blijven.

Een man en een vrouw zijn bij de notaris om de echtscheidingsdocumenten op te stellen.

Wanneer is de wet van een ander land van toepassing?

In sommige gevallen past de Belgische rechter de wet van een ander land toe in plaats van de Belgische wet. Dit kan de wet zijn van een van de landen waarvan een van de partners (of beide) een burger is of van het land waar het koppel eerder woonde.

Echtgenoten kunnen samen beslissen welke wet toegepast zal worden. Tenzij er bepaalde beperkingen gelden, zal de rechter die wet volgen. Wanneer de echtgenoten het niet eens zijn, zal de rechter specifieke regels toepassen om te besluiten of de Belgische wet of de wet van een ander land gevolgd moet worden.

Deze wet is redelijk complex en er gelden verschillende voorwaarden. U kunt contact opnemen met de Helpdesk van het Agentschap Integratie & Inburgering voor meer informatie.

Een echtscheidingsuitspraak uit een ander land kan erkend worden door de Belgisch overheid. Er gelden echter een aantal beperkingen en voorwaarden. In verschillende situaties zijn verschillende regels van toepassing.

Verstoting betekent dat een partner (de man) eenzijdig een einde maakt aan het huwelijk, zonder dat de andere partner (zijn vrouw) gelijke rechten heeft. In dat geval wordt de echtscheidingsuitspraak niet erkend in België. Er zijn echter uitzonderingen die gebaseerd zijn op een aantal voorwaarden.

U kunt contact opnemen met de Helpdesk van het Agentschap Integratie & Inburgering of met een advocaat voor meer informatie.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Agentschap Integratie & Inburgering – Правни услуги относно Закона за имиграцията
Информация относно законодателството, свързано със статута на пребиваване, събиране на семейството, убежище и достъп до здравеопазване. Намерете екип във вашия квартал:
02 205 00 55 (бюро за правна помощ)
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW: