ازدواج

قانون بلژیک

در بلژیک ، زوج هامی توانند با رضایت دوجانبه ، یا در مواردی که "اختلافات حل نشدنی" با هم دارند، ازهم طلاق بگیرند.

در صورتِ رضایت دوجانبه به جدایی، طرفین نیازی به ارائه دلیل برای درخواست طلاق ندارند.

در صورت بروز "اختلافات حل نشدنی" یکی از طرفین یا هر دو آن ها باید ثابت کنند که ادامه ازدواج برایشان ممکن نیست.

مرد و زنی در دفتر اسناد رسمی در حال ترتیب دادنِ کارهای مربوط به توافق برای طلاق.

چه موقع قانون کشور دیگری اعمال می شود؟

در برخی موارد قاضی بلژیکی قانون کشوری دیگر غیر از بلژیک را اعمال می کند. این قانون ممکن است که قانونِ ملی کشورِ یکی از طرفینِ رابطه، یا قانون کشوری باشد که هر دو طرف قبلآ آنجا زندگی می کرده اند.

طرفین رابطه می توانند باهم تصمیم بگیرند که مایلند از کدام قانون پیروی کنند. اگر برخی محدودیت ها برای اعمال آن قانون وجود نداشته باشد، قاضی می تواند از آن پیروی کند. اگر طرفین بر سر انتخاب قانون با هم اختلاف داشته باشند، قاضی می تواند با استفاده از برخی قوانین خودش تصمیم بگیرد که قانون بلژیک را اعمال کند یا قانون کشور دیگر را.

این تصویب قانون بسیار پیچیده است و شرایط زیادی دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره می توانید با نمایندگیِ حقوقیِ توابع و مرکز رسیدگی به امور مهاجرین تماس بگیرید.

حکم طلاق صادره از کشورهای بیگانه ممکن است که از طرف مقامات بلژیکی به رسمیت شناخته شود. هر چند این امر شرایط و محدودیت هایی بسیار را در بر دارد. برای موقعیت هایی مختلف ، قوانینی متفاوت اعمال می شود.

تقاضای یک جانبه برای طلاق( از طرف مرد) وقتی است که مرد به تنهایی تصمیم به جدایی بگیرد. و شریک زن در این رابطه از حقوق برابر با همسرش برخوردار نیست. در این مورد، حکم طلاق در بلژیک به رسمیت شناخته نمی شود. هر چند در این مورد استثناهایی نیز بنا بر برخی شرایط وجود دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره می توانید با نمایندگیِ حقوقیِ توابع و مرکز رسیدگی به امور مهاجرین یا یک وکیل تماس بگیرید.

Scheiding

Belgische wet

In België kunnen koppels scheiden met wederzijdse toestemming van beide partners of wegens 'onverzoenbare verschillen'.

In het geval van wederzijdse toestemming moeten de echtgenoten geen reden opgeven voor de scheiding.

In het geval van een scheiding wegens 'onverzoenbare verschillen' moet een van de echtgenoten (of moeten beide echtgenoten) bewijzen dat het niet mogelijk is om gehuwd te blijven.

Een man en een vrouw zijn bij de notaris om de echtscheidingsdocumenten op te stellen.

Wanneer is de wet van een ander land van toepassing?

In sommige gevallen past de Belgische rechter de wet van een ander land toe in plaats van de Belgische wet. Dit kan de wet zijn van een van de landen waarvan een van de partners (of beide) een burger is of van het land waar het koppel eerder woonde.

Echtgenoten kunnen samen beslissen welke wet toegepast zal worden. Tenzij er bepaalde beperkingen gelden, zal de rechter die wet volgen. Wanneer de echtgenoten het niet eens zijn, zal de rechter specifieke regels toepassen om te besluiten of de Belgische wet of de wet van een ander land gevolgd moet worden.

Deze wet is redelijk complex en er gelden verschillende voorwaarden. U kunt contact opnemen met de Helpdesk van het Agentschap Integratie & Inburgering voor meer informatie.

Een echtscheidingsuitspraak uit een ander land kan erkend worden door de Belgisch overheid. Er gelden echter een aantal beperkingen en voorwaarden. In verschillende situaties zijn verschillende regels van toepassing.

Verstoting betekent dat een partner (de man) eenzijdig een einde maakt aan het huwelijk, zonder dat de andere partner (zijn vrouw) gelijke rechten heeft. In dat geval wordt de echtscheidingsuitspraak niet erkend in België. Er zijn echter uitzonderingen die gebaseerd zijn op een aantal voorwaarden.

U kunt contact opnemen met de Helpdesk van het Agentschap Integratie & Inburgering of met een advocaat voor meer informatie.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

Agentschap Integratie & Inburgering - خدمات حقوقی برای قوانین مهاجرت
اطلاع رسانی درباره قوانین وضعیت اقامت، بازگرداندن افراد به جمع خانواده، و پناهجویان در دسترسی به مراقبت های بهداشتی. یکی از این گروه ها را در همسایگیِ خود بیابید:
تلفن: 55 00 205 02
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW: