Transgender

Transgender betekent dat het geslacht van iemand niet overeenkomt met hoe hij of zij zich voelt of gedraagt. 

Transgender bestaat in verschillende vormen:

 • Sommige mensen combineren kenmerken van mannen en vrouwen. Ze vinden zichzelf man en vrouw of geen van beide.
 • Sommigen voelen zich soms man, soms vrouw.
 • Andere gedragen en kleden zich zoals het andere geslacht.
 • Ten slotte zijn er ook mensen die van geslacht willen veranderen. Een transgender kan van geslacht veranderen met operaties en hormonen, als hij of zij dat wil. Transgenders kunnen kiezen of ze een behandeling willen of niet en hoe ver ze met hun behandeling willen gaan. 

Een transgender heeft geen probleem of ziekte.

In België is discriminatie tegen transgenders strafbaar. Het is bij wet verboden om mensen anders te behandelen, uit te sluiten of beperkingen op te leggen omwille van hun genderidentiteit

Ontdekken dat u transgender bent

Voor de meeste mensen is het heel verwarrend dat ze transgender zijn. Geef uzelf de tijd. Ontwijk verwachtingen van anderen, zodat u kunt ontdekken wat voor u belangrijk is.

Sommigen denken dat ze gek zijn, anderen weten niet goed wie ze zijn of hun lichaam maakt hen zeer ongelukkig.

Als u  het moeilijk heeft met uw gevoelens en gedachten kunt u erover praten met een gespecialiseerde zorgverlener.

Vertellen dat u transgender bent

Er is geen juiste of foute manier om aan iemand te vertellen dat u transgender bent. Denk na hoe en wanneer u het wilt vertellen, welke reacties u verwacht, en hoe u de toekomst ziet.

U hoeft het niet meteen aan iedereen te vertellen. U kunt het bijvoorbeeld eerst vertellen aan een zorgverlener of aan een andere transgender. Daarna bijvoorbeeld aan uw beste vrienden, ouders en familie en dan aan anderen.

U verandert daarna misschien ook uw uiterlijk of naam. Het is voor sommigen heel moeilijk om hun beeld van u aan te passen. Het is belangrijk dat uw familie en vrienden begrijpen wat transgender betekent en hun vragen aan iemand kunnen stellen.

Seksualiteit

Veel transgenders houden niet van hun lichaam. Seksualiteit is voor hen daarom een moeilijk onderwerp. Dit kan veranderen na een behandeling met hormonen of een operatie. Transgenders zijn dan meestal meer tevreden met hun lichaam.

Hormonen hebben een grote invloed op het seksueel verlangen. Sommigen hebben een groter seksueel verlangen, anderen een kleiner. Mannelijke hormonen verhogen meestal het seksueel verlangen en vrouwelijke hormonen verminderen het verlangen. 

Bescherming tegen soa's en hiv

Soa’s zijn infecties die meestal worden overgedragen via seksueel contact met iemand die een soa heeft. U kunt het risico op besmetting verkleinen. 

Transmannen (personen met een vrouwelijk geslacht, maar een mannelijke genderidentiteit):

Transvrouwen (personen met een mannelijk geslacht, maar een vrouwelijke genderidentiteit): 

 • Gebruik een condoom bij vaginale seks en anale seks. Bij vaginale seks kan een vrouwencondoom ook.
 • Gebruik altijd een glijmiddel, ook bij vaginale seks. Zo scheurt het condoom niet. 
 • Wees voorzichtig met anale seks want de huid van het perineum is dun. 

U bent ook beschermd tegen soa’s als u en uw vaste partner (vaste relatie) allebei negatief zijn getest op soa's en geen geslachtsgemeenschap hebben met anderen. 

Condoom
Condoom
Vrouwencondoom
Vrouwencondoom
Beflapje
Beflapje
Glijmiddel op waterbasis
Glijmiddel op waterbasis

Kinderwens

Hormonen of een geslachtsoperatie kunnen leiden tot onvruchtbaarheid. Als u een kinderwens heeft, kunt u voor een behandeling zaadcellen of eicellen laten invriezen. Bespreek dit met een zorgverlener.

Transgender

Transgender means that a person’s sex does not correspond to how he or she feels or behaves.

There are various forms of transgender:

 • Some people combine characteristics of men and women. They identify themselves as a man and woman or neither of these.
 • Some transgender people sometimes identify themselves as a man and sometimes as a woman.
 • Others behave and dress as the other sex.
 • Lastly, there are also people who want to change sex. A transgender person can change sex through surgery and hormones, if he or she wishes. Transgender people can choose whether or not they want to have treatment and how far they want to go with their treatment.

A transgender person does not have a problem or a disease.

In Belgium, discrimination against transgender people is forbidden by law. It is forbidden by law to treat people differently and to exclude or place limitations on them because of their gender identity.

Discovering that you are transgender

Most people find it very confusing to be transgender. Give yourself time. Avoid other people’s expectations so you can discover what is important for you.

Some people think that they are mad, others are unsure about who they are or are very unhappy with their body.

If you have difficulties with your thoughts and feelings you can talk about these with a specialised healthcare professional.

Telling others that you are transgender

There is no right or wrong way to tell someone that you are transgender. Think about how and when you want to tell people, the reactions you expect and how you see the future.

You do not have to tell everyone immediately. For instance, you could first tell a healthcare professional or another transgender person. After this you could tell your best friends, parents and family for instance, and then other people.

Next, you might also change your appearance or name. Some people find it very difficult to change the way they see you. It is important that your family and friends understand what transgender means and are able to ask someone questions.

Sexuality

Many transgender people do not like their body. This means that they find sexuality a difficult subject. This may change after treatment with hormones or an operation. Transgender people will then usually be more satisfied with their body.

Hormones have a great impact on sexual desire. Some people have a higher sexual desire and others have a lower one. Male hormones usually increase sexual desire and female hormones reduce desire. 

Protection against STIs and HIV

STIs are infections that are transmitted through sexual contact with someone who has an STI. You can reduce the risk of infection.

Trans men (people with female genitals but a male gender identity):

Trans women (people with male genitals but a female gender identity):

 • Use a condom during vaginal sex and anal sex. You can also use a female condom during vaginal sex.
 • Always use a lubricant, even during vaginal sex. This prevents the condom from tearing.
 • Take care with anal sex because the skin of the perineum is thin.

You are also protected against STIs if you and your regular partner (steady relationship) both test negatively for STIs and do not have sexual intercourse with other people.

Condom
Condom
Female condom
Female condom
Dental dam
Dental dam
Water-based lubricant
Water-based lubricant

Desire to have children

Hormones or a sex change operation may cause infertility. If you have a desire to have children, you can choose sperm cell treatment or have your egg cells frozen. Discuss this with a healthcare professional.

Meer informatie of hulp nodig?

Transgender Infopunt
Informatie en antwoorden op vragen over transgenderisme en transseksualiteit. Via onderstaande website vindt u andere hulpverleners die rond deze thema's werken.
0800 96 316 (gratis) (dinsdag tot vrijdag 9-16u)
Lumi
Gratis telefoonnummer voor een antwoord op alle vragen over homoseksualiteit en transgender
0800 99 533
Anders Gewoon
Voor transgenders en hun omgeving. Iedereen is welkom.
0486 134 690
Casa Rosa
Plaats waar homoseksuelen en transgenders en hun vrienden terechtkunnen voor informatie, onthaal of om elkaar te ontmoeten
09 269 28 12
Gender.aXept
Voor transgenders en hun omgeving
0472 50 09 58
Gender Contact West-Vlaanderen
Voor transgenders.
0498 16 21 43
GenderFlux
Voor transgenders uit de regio Antwerpen
03 288 00 84
Het Roze Huis - çavaria Antwerpen
Plaats waar homoseksuelen en transgenders en hun vrienden terechtkunnen voor informatie, onthaal of om elkaar te ontmoeten
03 288 00 84
Holebihuis Vlaams-Brabant
Plaats waar homoseksuelen en transgenders en hun vrienden terechtkunnen voor informatie, onthaal of om elkaar te ontmoeten
016 60 12 63
Rainbowhouse
Plaats waar homoseksuelen en transgenders en hun vrienden terechtkunnen voor informatie, onthaal of om elkaar te ontmoeten
02 503 59 90
Regenbooghuis Limburg
Plaats waar homoseksuelen en transgenders en hun vrienden terechtkunnen voor informatie, onthaal of om elkaar te ontmoeten
0471 25 21 97
Transgenderkring Vlaams-Brabant
Voor transgenders uit Vlaams-Brabant
UZ Gent - Centrum voor seksualiteit en gender
Psychologische hulp en geslachtsveranderende behandelingen voor transgenders
09 332 60 23
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
U kunt hier klacht indienen voor discriminatie op basis van geslacht of genderidentiteit.
02 233 41 75
MRAX
Juridische hulp voor vreemdelingen en hulp bij discriminatie
02 209 62 50
Boysproject
Sociale organisatie voor mannelijke en transgender sekswerkers
03 293 95 90