Zgjedhja e partnerit

Në Belgjikë, çdokush është i lirë të zgjedhë të tijin/të sajin partner dhe të vendosë se me kë ai/ajo do të martohet.

Një martesë e detyruar ndalohet me ligj. Një person që detyron dikë tjetër të martohet kundër dëshirës së tij/së saj mund të dënohet me burgim deri në 2 vjet. Edhe nëse martesa nuk ndodh, shtrëngimi mund të dënohet ende. Shtrëngimi mund të jetë fizik ose psikologjik (kërcënime ose presion emocional). Nëse keni pyetje rreth kësaj ose po kërkoni ndihmë, kontaktoni një CAW.

Një martesë e rregulluar është kur prindërit ose anëtarët e tjerë të familjes zgjedhin një partner për fëmijën e tyre. Kur të dy bashkëshortët e ardhshëm bien dakord plotësisht për martesën, kjo është një martesë ligjore.

Një grua duke përqafuar e lumtur partnerin që ajo zgjodhi

Partnerkeuze

In België is iedereen vrij om zijn/haar partner te kiezen en te beslissen met wie hij/zij wil huwen.

Een gedwongen huwelijk is strafbaar. Een persoon die iemand anders dwingt om tegen zijn/haar wil te trouwen, kan een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar krijgen. Zelfs als het huwelijk niet daadwerkelijk doorgaat, kan de dwang toch worden bestraft. De dwang kan fysiek of psychologisch zijn (bedreigingen of emotionele druk). Heeft u vragen hierover of zoekt u hulp, neem dan contact op met een CAW.

Een gearrangeerd huwelijk is wanneer ouders of andere familieleden een partner voor hun kind kiezen. Wanneer beide toekomstige echtgenoten volledig instemmen met het huwelijk, en minimaal 18 jaar zijn, is dit een wettelijk huwelijk.

Een gelukkige vrouw omhelst de partner die zij gekozen heeft

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW: