انتخاب شریک

در بلژیک، هر کسی آزاد است که شریکش را انتخاب کند و تصمیم بگیرد که با چه کسی می خواهد ازدواج کند.

ازدواج تحمیلی ممنوعیت قانونی دارد. مجازات فردی که شخصی را علی رغم میل باطنیش به ازدواج با فرد دیگری مجبور کند، تا دو سال حبس است . حتی اگر ازدواج واقعا انجام نشود، اعمال زور همچنان مجازات می شود. اعمال زور می تواند فیزیکی یا روانی باشد (تهدیدها یا فشارهای عاطفی). اگر سئوالاتی در این باره دارید یا به دنبال کمک هستید با CAW تماس بگیرید.

ازدواج سنتی یعنی والدین یا دیگر اعضای خانواده فردی را به عنوان شریک برای فرزندشان انتخاب می کنند. این ازدواج فقط در صورتی که هر دو طرف کاملاً با آن ازدواج موافقت کنند، قانونی است.

خانمی شادمانه شریکی که انتخاب کرده است را در آغوش گرفته

Partnerkeuze

In België is iedereen vrij om zijn/haar partner te kiezen en te beslissen met wie hij/zij wil huwen.

Een gedwongen huwelijk is strafbaar. Een persoon die iemand anders dwingt om tegen zijn/haar wil te trouwen, kan een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar krijgen. Zelfs als het huwelijk niet daadwerkelijk doorgaat, kan de dwang toch worden bestraft. De dwang kan fysiek of psychologisch zijn (bedreigingen of emotionele druk). Heeft u vragen hierover of zoekt u hulp, neem dan contact op met een CAW.

Een gearrangeerd huwelijk is wanneer ouders of andere familieleden een partner voor hun kind kiezen. Wanneer beide toekomstige echtgenoten volledig instemmen met het huwelijk, en minimaal 18 jaar zijn, is dit een wettelijk huwelijk.

Een gelukkige vrouw omhelst de partner die zij gekozen heeft

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW: