دوجنسیتی

تبعیض ممنوعیت قانونی دارد

قانون بلژیک هر گونه تبعیض بر اساس جنسیت یاگرایشات جنسیرا ممنوع کرده است. به عنوان مثال: در محیط های کاری، تفریحی، آموزشی، خدمات، یا خانگی. این برای افرادی که تغییر جنسیت داده اند نیز صدق می کند.

مجازات جرائمی مشخص (مثل آسیب زدن به اموال و دارایی ها و خشونت لفظی یا فیزیکی) بسیار سنگین تر است ، در صورتی که با انگیزه نفرت داشتن از دوجنسه ها ،هم جنس گرایان زن، هم جنس گرایان مرد، یا دو جنس گرایان رخ دهد.

اگر شما به دلیل گرایشِ جنسیِ تان قربانی خشونت شده اید، می توانید به Unia ، مرکز فرصت های برابر اینترفدرال شکایت کنید. برای تبعیض علیه تغییر جنسیت یا هویت جنسی، شما می توانید شکایت خود را درمؤسسه برابری حقوق مردان و زنان مطرح کنید، یا با Transgender Infopunt تماس بگیرید. Transgender Infopunt می تواند شکایت شما را به مقام مربوطه برساند.

خشونت را به پلیس گزارش دهید.

ثبت جنسیت و تعویض نام شما

اگر جنسیت ثبت شده در گواهی تولد و کارت هویت شما با آنچه حس می کنید ، متفاوت است(هویت جنسی)، می توانید جنسیت ثبت شده خود را اصلاح کنید. اصلاح جنسیت ثبت شده شما یک سری مراحل کاری دفتری دارد. شما مجبور نیستید حتما عمل جراحی کنید. هر چند اگر بخواهید، می توانید این کار را انجام دهید.

شما همچنین می توانید نام کوچک تان را هم عوض کنید. شما همچنین می توانید این کار را بدون داشتن شرایط پزشکی انجام دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با Transgender Infopunt تماس بگیرید.

Transgender

Verbod op discriminatie

De Belgische wet verbiedt discriminatie op basis van iemands geslacht of seksuele oriëntatie, bijvoorbeeld voor werk, vrijetijdsbesteding, onderwijs, dienstverlening, huisvesting. Dit geldt ook voor personen die van geslacht veranderen.

Bepaalde misdaden (zoals beschadiging van eigendommen of verbaal en fysiek geweld) worden zwaarder bestraft als de reden haat tegenover transgenders, lesbische vrouwen, homoseksuelen of biseksuelen was.

Als u het slachtoffer bent van discriminatie wegens uw seksuele oriëntatie kunt u een klacht indienen bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Voor discriminatie wegens geslachtsverandering of genderidentiteit, kunt u een klacht indienen bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, of kunt u contact opnemen met Transgender Infopunt. Het Transgender Infopunt kan uw klacht aan de juiste instantie doorgeven. 

Meld geweld bij de politie.

Geslachtsregistratie en naam wijzigen

U kunt uw geslachtsregistratie wijzigen als het geslacht op uw geboorteakte en identiteitskaart niet overeenkomt met hoe u zich voelt (genderidentiteit). De registratie van uw geslacht veranderen is een administratieve procedure. U hoeft geen operatie te laten uitvoeren. U kunt dit wel doen als u dat wilt. 

U kunt ook uw voornaam laten veranderen. Ook dit kan zonder medische voorwaarden.

Neem contact op met Transgender Infopunt voor meer informatie.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

Meldpunt Discriminatie - Unia
خدمات محلیِ مرکز اینترفدرال برای فرصت های برابر - برای گزارش موارد تبعیض . یک Meldpunt در همسایگی خود بیابید.
مرکز اطلاع رسانی برای افراد دوجنسیتی
اطلاع رسانی و پاسخگویی به سئولاتی درباره دوجنسگرایی و دگرجنسگرایی. شما می توانید در وب سایت زیر به دیگر متخصصان در زمینه مراقبت های بهداشتی یا دیگر حوزه ها دسترسی پیدا کنید.
تلفن:316 96 0800 (خط تلفن رایگان)(سه شنبه تا جمعه از 9 صبح تا 4 بعد از ظهر).
The Institute for the Equality of Women and Men
در این سازمان شما می توانید شکایات خود را در ارتباط با تبعیض جنسی یا جنسیتی مطرح کنید.
تلفن:75 41 233 02
Police
کک در ارتباط با موقعیت های مرگ آور
101