قانون بلژیک هر گونه تبعیض بر اساس گرایشات جنسی را ممنوع کرده است. به عنوان مثال:در محیط های کاری، تفریحی، آموزشی، خدمات، یا خانگی.

برخی جنایت ها (مانند آسیب به اموال یا خشونت فیزیکی و کلامی) در صورتی که با انگیزه تنفر نسبت به هم جنسگرایان زن، همجنس گرایانِ مرد، دو جنس گرایان یا دگرجنس گرایان انجام شده باشد، مجازاتی سنگین تر برای خاطی در پی خواهد داشت.

در بلژیک زوجهای همجنسگرا می توانند قانونی با همدیگر ازدواج کنند یا زیر یک سقف با هم زندگی کنند. دو مرد یا دو زن نیز می توانند با هم کودکی را به فرزندخواندگی قبول کنند.

زوج همجنس باز (زن) با فرزندانشان

اگر شما به دلیل گرایشِ جنسیِ تان قربانی خشونت شده اید، می توانید به Unia ، مرکز فرصت های برابر اینترفدرال شکایت کنید . یا به یکی از مراکزمحلی آن بروید . شما باید این مورد را به پلیس نیز گزارش بدهید. همچنین می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر، با خط امدادرسانیِLGBT تحت عنوان “Holebifoon” تماس بگیرید یا چت کنید.

De Belgische wet verbiedt discriminatie op basis van iemands seksuele oriëntatie, bijvoorbeeld voor werk, vrijetijdsbesteding, onderwijs, dienstverlening, huisvesting.

Bepaalde misdaden (zoals beschadiging van eigendommen of verbaal en fysiek geweld) worden zwaarder bestraft als de reden haat tegenover lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen of transgenders was.

Homoseksuele en lesbische koppels kunnen in België huwen en wettelijk samenwonen. Twee mannen of vrouwen kunnen ook samen een kind adopteren.

Een lesbisch koppel met kinderen

Als u het slachtoffer bent van geweld wegens uw seksuele oriëntatie, kunt u een klacht indienen bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, of kunt u naar een van hun meldpunten gaan. Meld het ook bij de politie. U kunt bellen of chatten met de Holebifoon voor meer informatie. 

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی