گرایش جنسی

قانون بلژیک هر گونه تبعیض بر اساس گرایشات جنسی را ممنوع کرده است. به عنوان مثال:در محیط های کاری، تفریحی، آموزشی، خدمات، یا خانگی.

برخی جنایت ها (مانند آسیب به اموال یا خشونت فیزیکی و کلامی) در صورتی که با انگیزه تنفر نسبت به هم جنسگرایان زن، همجنس گرایانِ مرد، دو جنس گرایان یا دگرجنس گرایان انجام شده باشد، مجازاتی سنگین تر برای خاطی در پی خواهد داشت.

در بلژیک زوجهای همجنسگرا می توانند قانونی با همدیگر ازدواج کنند یا زیر یک سقف با هم زندگی کنند. دو مرد یا دو زن نیز می توانند با هم کودکی را به فرزندخواندگی قبول کنند.

زوج همجنس باز (زن) با فرزندانشان

اگر شما به دلیل گرایشِ جنسیِ تان قربانی خشونت شده اید، می توانید به Unia ، مرکز فرصت های برابر اینترفدرال شکایت کنید . یا به یکی از مراکزمحلی آن بروید . شما باید این مورد را به پلیس نیز گزارش بدهید. همچنین می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر، با خط امدادرسانیِLGBT تحت عنوان “Holebifoon” تماس بگیرید یا چت کنید.

Seksuele oriëntatie

De Belgische wet verbiedt discriminatie op basis van iemands seksuele oriëntatie, bijvoorbeeld voor werk, vrijetijdsbesteding, onderwijs, dienstverlening, huisvesting.

Bepaalde misdaden (zoals beschadiging van eigendommen of verbaal en fysiek geweld) worden zwaarder bestraft als de reden haat tegenover lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen of transgenders was.

Homoseksuele en lesbische koppels kunnen in België huwen en wettelijk samenwonen. Twee mannen of vrouwen kunnen ook samen een kind adopteren.

Een lesbisch koppel met kinderen

Als u het slachtoffer bent van geweld wegens uw seksuele oriëntatie, kunt u een klacht indienen bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, of kunt u naar een van hun meldpunten gaan. Meld het ook bij de politie. U kunt bellen of chatten met de Holebifoon voor meer informatie. 

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

Interfederal Centre for Equal Opportunities
برای سؤالات مربوط به تبعیض نژادی یا گزارش یک مورد تبعیض نژادی.
0800 12 800 (رایگان) (دوشنبه و جمعه ساعت 9 صبح تا 12 ظهر، سه شنبه و چهارشنبه ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر)
Meldpunt Discriminatie - Unia
خدمات محلیِ مرکز اینترفدرال برای فرصت های برابر - برای گزارش موارد تبعیض . یک Meldpunt در همسایگی خود بیابید.
Police
کک در ارتباط با موقعیت های مرگ آور
101
Lumi
خط تلفن رایگان برای پاسخگویی به تمامی سئوالات درباره هم جنسگرایی و دوجنسگی.
تلفن: 533 99 0800
Leonardo International LGBT
گروه انگیسی زبان برای لسبین‌ها (همجنس باز زن)، گی‌ ها (همجنس باز مرد)، دو جنس گراها و ترانس جندرها
016 60 12 63
Why Me
سازمان های ویژه همجنس بازان و افراد ترانس جندر از آفریقای سیاه
0466 16 40 38
Merhaba
سازمان ویژه افراد همجنس باز و ترانس خاورمیانه، مغرب و ترکیه
0487 55 69 38 (MerhabaPhone)
Omnya
پشتیبانی به افراد همجنس باز از خاورمیانه و آفریقای شمالی
0470 66 63 80, 0488 22 71 71
Shouf Shouf
سازمان های چندفرهنگی برای همجنس بازان، لسبین (همجنس باز زن) و دوجنس گراها
0483 41 60 84
Het Roze Huis - çavaria Antwerpen
مکانی که افراد همجنس باز و ترانس و دوستان آن ها برای دریافت اطلاعات و ملاقات با یکدیگر به آن جا می روند
03 288 00 84
Rainbowhouse
مکانی که افراد همجنس باز و ترانس و دوستان آن ها برای دریافت اطلاعات و ملاقات با یکدیگر به آن جا می روند
02 503 59 90
Casa Rosa
مکانی که افراد همجنس باز و ترانس و دوستان آن ها برای دریافت اطلاعات و ملاقات با یکدیگر به آن جا می روند
09 269 28 12
Rainbows United
گردهمایی‌ های پناهجویان همجنس باز، گی (همجنس باز مرد)، لسبین (همجنس باز زن) و ترانس جندر
02 503 59 90
Regenbooghuis Limburg
مکانی که افراد همجنس باز و ترانس و دوستان آن ها برای دریافت اطلاعات و ملاقات با یکدیگر به آن جا می روند
0471 25 21 97
Holebihuis Vlaams-Brabant
مکانی که افراد همجنس باز و ترانس و دوستان آن ها برای دریافت اطلاعات و ملاقات با یکدیگر به آن جا می روند
016 60 12 63
MRAX
کمک حقوقی برای خارجی ها و کمک در خصوص تبعیض نژادی
02 209 62 50
اگزیکو
برای مردانی که با هم جنس خود رابطه جنسی دارند، واقع در بروکسل و والونیا. کمک رسانی در پاسخگویی به سؤالات و مسائلِ مریوط به HIV و سلامت جنسی، همچنین آزمایش های رایگان برای HIV و STI ها. شما برای انجام آزمایش ها نیاز به گرفتن وقتِ قبلی دارید.
تلفن اگزیکو: 61 28 736 02