Transgender

Verbod op discriminatie

De Belgische wet verbiedt discriminatie op basis van iemands geslacht of seksuele oriëntatie, bijvoorbeeld voor werk, vrijetijdsbesteding, onderwijs, dienstverlening, huisvesting. Dit geldt ook voor personen die van geslacht veranderen.

Bepaalde misdaden (zoals beschadiging van eigendommen of verbaal en fysiek geweld) worden zwaarder bestraft als de reden haat tegenover transgenders, lesbische vrouwen, homoseksuelen of biseksuelen was.

Als u het slachtoffer bent van discriminatie wegens uw seksuele oriëntatie kunt u een klacht indienen bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Voor discriminatie wegens geslachtsverandering of genderidentiteit, kunt u een klacht indienen bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, of kunt u contact opnemen met Transgender Infopunt. Het Transgender Infopunt kan uw klacht aan de juiste instantie doorgeven. 

Meld geweld bij de politie.

Geslachtsregistratie en naam wijzigen

U kunt uw geslachtsregistratie wijzigen als het geslacht op uw geboorteakte en identiteitskaart niet overeenkomt met hoe u zich voelt (genderidentiteit). De registratie van uw geslacht veranderen is een administratieve procedure. U hoeft geen operatie te laten uitvoeren. U kunt dit wel doen als u dat wilt. 

U kunt ook uw voornaam laten veranderen. Ook dit kan zonder medische voorwaarden.

Neem contact op met Transgender Infopunt voor meer informatie.

Transgender

Discrimination is forbidden

Belgian law forbids discrimination because of sex or sexual orientation. For example: for work, leisure, education, services, housing. This also applies to people who change sex.

Certain crimes (such as damage to property or verbal or physical violence) are punished more heavily if they are motivated by hatred against transgenders, lesbian women, homosexuals or bisexuals.

If you are the victim of violence because of your sexual orientation, you can file a complaint to Unia, the Inter-federal Centre for Equal Opportunities. For discrimination because of sex change or gender identity, you can file a complaint at the Institute for the Equality of Women and Men, or you can contact Transgender Infopunt. Transgender Infopunt can send your complaint to the right authority.

Report violence to the police.

Gender registration and changing your name

You can change your gender registration if the gender on your birth certificate and identity card does not match how you feel (gender identity). Changing the registration of your gender is an administrative procedure. You do not have to have surgery. However, you can do this if you wish.

You can also change your first name. You can also do this without medical conditions.

Contact Transgender Infopunt for more information.

Meer informatie of hulp nodig?

Meldpunt Discriminatie - Unia
Lokale dienst van het Interfederaal Gelijkekansencentrum - Om een geval van discriminatie te melden. Vind een meldpunt in uw buurt:
Transgender Infopunt
Informatie en antwoorden op vragen over transgenderisme en transseksualiteit. Via onderstaande website vindt u andere hulpverleners die rond deze thema's werken.
0800 96 316 (gratis) (dinsdag tot vrijdag 9-16u)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
U kunt hier klacht indienen voor discriminatie op basis van geslacht of genderidentiteit.
02 233 41 75
Politie
Hulp bij een levensbedreigende situatie
101