Транссексуален

Дискриминацията е забранена

Белгийското законодателство забранява дискриминацията въз основа на пола или сексуалната ориентация. Например: за работа, отдих, образование, услуги, настаняване в жилище. Това се отнася и за хората, които сменят пола си.

Определени престъпления (като увреждане на имущество или словесно и физическо насилие) се наказват по-строго, когато мотивът е бил омраза към транссексуални лица, лесбийки, хомосексуални или бисексуални.

Ако вие сте жертва на насилие поради вашата сексуална ориентация, може да подадете жалба до Unia, Интерфедералния център за равни възможности. В случай на дискриминация въз основа на промяна на пола или половата идентичност може да подадете оплакване в Института за равенство между жените и мъжете или може да се свържете с Transgender Infopunt. Transgender Infopunt може да изпрати оплакването ви до съответния орган.

Докладвайте случаите на насилие в полицията.

Регистрация на пола и промяна на името ви

Може да промените регистрацията си по пол, ако полът съгласно вашето удостоверение за раждане и личната карта не съответства на това какъв се чувствате (полова идентичност). Промяната на регистрацията на пола ви е административна процедура. Не е нужно да се подлагате на операция. Въпреки това, ако желаете, може да го направите.

Може също така да промените собственото си име. Може да направите това и без медицински условия.

Свържете се с Transgender Infopunt за повече информация.

Transgender

Verbod op discriminatie

De Belgische wet verbiedt discriminatie op basis van iemands geslacht of seksuele oriëntatie, bijvoorbeeld voor werk, vrijetijdsbesteding, onderwijs, dienstverlening, huisvesting. Dit geldt ook voor personen die van geslacht veranderen.

Bepaalde misdaden (zoals beschadiging van eigendommen of verbaal en fysiek geweld) worden zwaarder bestraft als de reden haat tegenover transgenders, lesbische vrouwen, homoseksuelen of biseksuelen was.

Als u het slachtoffer bent van discriminatie wegens uw seksuele oriëntatie kunt u een klacht indienen bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Voor discriminatie wegens geslachtsverandering of genderidentiteit, kunt u een klacht indienen bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, of kunt u contact opnemen met Transgender Infopunt. Het Transgender Infopunt kan uw klacht aan de juiste instantie doorgeven. 

Meld geweld bij de politie.

Geslachtsregistratie en naam wijzigen

U kunt uw geslachtsregistratie wijzigen als het geslacht op uw geboorteakte en identiteitskaart niet overeenkomt met hoe u zich voelt (genderidentiteit). De registratie van uw geslacht veranderen is een administratieve procedure. U hoeft geen operatie te laten uitvoeren. U kunt dit wel doen als u dat wilt. 

U kunt ook uw voornaam laten veranderen. Ook dit kan zonder medische voorwaarden.

Neem contact op met Transgender Infopunt voor meer informatie.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Meldpunt Discriminatie – Unia
Местна услуга на Федералния център за равни възможности – за съобщаване на случаи на дискриминация. Намерете Meldpunt във вашия квартал:
Transgender Infopunt
Информация и отговори на въпроси относно транссексуалност и интерсексуалност
0800 96 316 (безплатно) (четвъртък и петък 9-17 ч.)
Институт за равенство между жените и мъжете
Тук можете да подадете оплаквания, свързани с дискриминация на базата на пол и полова идентичност.
02 233 41 75
Police
Съдействие при животозастрашаващи ситуации
101