زوج همجنس باز (زن) با فرزندان

زن هم جنس باز

زنی که به زن دیگری میل و کشش عاطفی و جنسی دارد. زنی که فکر می کند به این گروه تعلق دارد و خود را به عنوان یک هم جنس باز به افراد دیگر معرفی می کند، یک زن همجنس باز است.

Lesbienne

Vrouw die zich voelt aangetrokken tot een andere vrouw. Een vrouw is lesbienne (homoseksueel) als zij zelf vindt dat zij tot deze groep behoort.

اصطلاح استاندارد: Lesbienne
معمولی: Lesbo
مبتذل : Pot