Ïîðíîãðàôèÿ

Ïîðíîãðàôèÿòà ïîêàçâà ñåêñóàëíî ïîâåäåíèå â ñíèìêè, ôèëìè, ðèñóíêè èëè òåêñò. Õîðàòà èçïîëçâàò ïîðíîãðàôèÿòà, çà äà ñå âúçáóæäàò ñåêñóàëíî.

Íÿìà ïðîáëåì, àêî õàðåñâàòå ïîðíîãðàôèÿ. Ìíîãî õîðà õàðåñâàò ïîðíîãðàôèÿòà, äðóãè – íå.

Ïîðíîãðàôèÿ è ñåêñ â äåéñòâèòåëíîñò

Ïîðíîãðàôèÿòà íå å ñúùîòî êàòî ñåêñà â äåéñòâèòåëíîñò. Íàïðèìåð â ïîðíîãðàôèÿòà õîðàòà:

  • âèíàãè ñà ñ åëåãàíòíè ôèãóðè, ãîëÿì ïåíèñ èëè ãîëåìè ãúðäè (êîèòî ìíîãî ÷åñòî ñà êîìïþòúðíî îáðàáîòåíè);
  • èñêàò è ìîãàò äà ïðàâÿò ñåêñ ïî âñÿêî âðåìå;
  • íå ïîêàçâàò íèêàêâè ÷óâñòâà.

Äåéñòâèòåëíîñòòà îáèêíîâåíî å ñúâñåì ðàçëè÷íà. Îòêðèéòå ñ âàøèÿ ïàðòíüîð êàê ìîæå äà ïîäîáðèòå ñåêñóàëíèÿ ñè æèâîò.

Ïðåêàëåíî ìíîãî ïîðíîãðàôèÿ

Ãëåäàíåòî íà ïîðíîãðàôèÿ ìîæå äà ñå ïðåâúðíå â ïðîáëåì, àêî ãî ïðàâèòå ìíîãî ÷åñòî, áåç äà ñå êîíòðîëèðàòå. Àêî òîâà âè ñå èñêà åæåäíåâíî è èìàòå íàðàñòâàùà íóæäà îò íåãî, ìîæåòå äà ðàçãîâàðÿòå ñúñ çäðàâåí ñïåöèàëèñò çà òîâà.

Ïîðíîãðàôèÿòà è çàêîíúò

Ãëåäàíåòî íà ïîðíîãðàôèÿ å ïîçâîëåíî îò çàêîíà ïðè îïðåäåëåíè óñëîâèÿ. Èçîáðàæåíèÿòà íà ñåêñóàëíî ìàëòðåòèðàíå íà ìàëîëåòíè (äåòñêà ïîðíîãðàôèÿ) ñà âèíàãè çàáðàíåíè ñúñ çàêîí.

Pornografie

Pornografie toont seksueel gedrag aan de hand van foto's, films, tekeningen of tekst. Mensen gebruiken pornografie om seksueel opgewonden te raken.

Het is oké als u pornografie leuk vindt. Veel mensen houden ervan, anderen dan weer niet.

Pornografie en seks in werkelijkheid

Pornografie toont niet hoe seks in werkelijkheid is. Bijvoorbeeld, in pornografie:

  • hebben mensen altijd slanke lichamen, een grote penis of grote borsten (die vaak gephotoshopt zijn);
  • willen en kunnen mensen altijd seks hebben;
  • tonen mensen geen emoties.

In werkelijkheid gaat het er meestal anders aan toe. Ontdek samen met uw partner wat u leuk vindt op seksueel vlak.

Te veel pornografie

Pornografie kijken kan een probleem worden als u heel vaak kijkt zonder dat u het onder controle heeft. Praat erover met een zorgverlener als u het gevoel heeft dat u het elke dag en steeds vaker nodig heeft.

Pornografie en de wet

Pornografie kijken is wettelijk toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Seksuele misbruikbeelden van minderjarigen (kinderporno) is altijd strafbaar.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал: