Pornografi

Pornografi, cinsel davranýþlarý resimlerle, filmlerle, þekillerle ve metinlerle ifade eder. Ýnsanlar pornografiyi cinsel olarak uyarýlmak için kullanýrlar.

Pornografiden hoþlanmanýz sorun deðildir. Bir çok insan pornografiden hoþlanýrken, diðerleri hoþlanmaz.

Gerçekte seks ve pornografi

Pornografi gerçek yaþamdaki seksle ayný deðildir. Örneðin; pornografide insanlar:

  • her zaman fit bir vücuda, büyük bir penis veya büyük göðüslere sahiptir (çoðu zaman fotoþoplanmýþtýr);
  • sürekli seks yapmak isterler ve yapabilirler;
  • hiç bir duygu göstermezler.

Gerçekte genellikle böyle deðildir. Seks hayatýnýzý nasýl iyileþtirebileceðiniz hakkýnda partnerinizle görüþün.

Aþýrý pornografi

Pornografi izlemek, eðer bunu kontrol altýnda tutmadan çok sýk yapýyorsanýz bir probleme dönüþebilir. Eðer her gün bunu yapmak istediðinizi ve sürekli daha fazla istediðinizi hissediyorsanýz, bununla ilgili olarak bir saðlýk çalýþaný ile konuþabilirsiniz.

Pornografi ve kanunlar

Pornografi izlemeye belirli koþullar altýnda yasal olarak izin verilir. Reþit olmayan kiþilerin cinsel istismarýna iliþkin görüntüler (çocuk pornografisi) her zaman kanunen yasaktýr.

Pornografie

Pornografie toont seksueel gedrag aan de hand van foto's, films, tekeningen of tekst. Mensen gebruiken pornografie om seksueel opgewonden te raken.

Het is oké als u pornografie leuk vindt. Veel mensen houden ervan, anderen dan weer niet.

Pornografie en seks in werkelijkheid

Pornografie toont niet hoe seks in werkelijkheid is. Bijvoorbeeld, in pornografie:

  • hebben mensen altijd slanke lichamen, een grote penis of grote borsten (die vaak gephotoshopt zijn);
  • willen en kunnen mensen altijd seks hebben;
  • tonen mensen geen emoties.

In werkelijkheid gaat het er meestal anders aan toe. Ontdek samen met uw partner wat u leuk vindt op seksueel vlak.

Te veel pornografie

Pornografie kijken kan een probleem worden als u heel vaak kijkt zonder dat u het onder controle heeft. Praat erover met een zorgverlener als u het gevoel heeft dat u het elke dag en steeds vaker nodig heeft.

Pornografie en de wet

Pornografie kijken is wettelijk toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Seksuele misbruikbeelden van minderjarigen (kinderporno) is altijd strafbaar.

Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyacınız var mı?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being (Genel Sağlık Merkezi) - Geçimsiz ilişkiler, tıbbi, ekonomik, idari, yasal veya maddi sorunlar, ailevi sorunlar gibi her türlü konuda destek Genel Sağlık Merkezleri şiddet ve istismar mağdurlarına da destek sağlar. Bir Genel Sağlık Merkezi bulun:
Aile hekimi
Neredeyse her mahrem konu hakkında aile hekiminize danışabilirsiniz. Gerekli durumda aile hekimi sizi bir sağlık uzmanına sevk edebilir. Mahallenizde bir aile hekimi bulun:
Wijkgezondheidscentrum
Aile hekimine gitmek yerine, bir Wijkgezondheidscentrum'a (halk sağlığı merkezine) gidin. Mahallenizde bir Wijkgezondheidscentrum bulun: