اطلاعات بیشتر درباره دسترسی به مرکز بهداشتی

می توانید اطلاعات تماس متخصصین درمانی را در زیر پیدا کنید. می توانید مخاطبین را براساس مباحث فیلتر کنید. 

PAG-ASA
کمک به قربانیان قاچاق انسان
02 511 64 64
Parel
پاسخگویی به سئوالات مربوط به بارداری و کمک به پدران و مادران جوان .
0484 44 01 60
Payoke
خدمات اولیه، پشتیبانی و محافظت برای قربانیان سوءاستفاده و قاچاق انسان
03 201 16 90
Planning familial
کمک در همه زمینه ها: جلوگیری، بارداری (ناخواسته)، ازدواج، آزمایش STI و HIV… Planning familialهمچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کند. یک planning familial را در مجاورت خود پیدا کنید:
Planning Marolles
خدمات پزشکی و روانپزشکی، اطلاعاتی درباره جلوگیری، بکارت و تمایلات جنسی و مرکز سقط جنین
02 511 29 90
Plate-Forme Prévention Sida
پشتیبانی به افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
02 733 72 99
Pleegzorg Limburg
اطلاعات و پشتیبانی برای افرادی که می خواهند پدرخوانده یا مادر خوانده شوند یا می خواهند خانواده ای را برای فرزندخواندگی فرزندشان پیدا کنند.
089 84 07 60
Pleegzorg Oost-Vlaanderen
اطلاعات و پشتیبانی برای افرادی که می خواهند پدرخوانده یا مادر خوانده شوند یا می خواهند خانواده ای را برای فرزندخواندگی فرزندشان پیدا کنند.
09 245 27 26
Pleegzorg Provincie Antwerpen
اطلاعات و پشتیبانی برای افرادی که می خواهند پدرخوانده یا مادر خوانده شوند یا می خواهند خانواده ای را برای فرزندخواندگی فرزندشان پیدا کنند.
0491 040 045
Pleegzorg Vlaams Brabant en Brussel
Informatie en ondersteuning voor mensen die pleegouder willen worden of die een pleeggezin voor hun kind zoeken.
0491 56 76 76
Pleegzorg West-Vlaanderen
اطلاعات و پشتیبانی برای افرادی که می خواهند پدرخوانده یا مادر خوانده شوند یا می خواهند خانواده ای را برای فرزندخواندگی فرزندشان پیدا کنند.
051 212 166
Police
کک در ارتباط با موقعیت های مرگ آور
101

Pages