اطلاعات بیشتر درباره دسترسی به مرکز بهداشتی

می توانید اطلاعات تماس متخصصین درمانی را در زیر پیدا کنید. می توانید مخاطبین را براساس مباحث فیلتر کنید. 

وان
مراقبت های پزشکی و اجتماعی رایگان طی دوران بارداری و نظارت بر وضعیت کودک. وان در سرتاسر بخش فرانسوی زبانِ بلژیک مشغول به کار است. با یکی از شعبه های وان در نزدیکی خود تماس بگیرید:
ویوا
گروهِ حامی زنانِ مبتلا به HIV درآنتورپ. پرستارانِ مدد کار اجتماعی با حمایت های حرفه ای خود، گروه را پشتیبانی می کنند.
تلفنِ ویوا: 65 64 247 03
پزشک خانواده
دکتر خانوادگی فرانسوی زبان در بلژیک
پزشک خانواده
دکتر خانوادگی آلمانی زبان در بلژیک
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
پزشکان جهان - آنتورپ
مراقبت های پزشکی رایگان- هر دوشنبه، چهارشنبه، و جمعه از 9 تا 12 ساعت (تعیین وقت در ساعت 9).
تلفن: 41 36 231 03
کلینیک سقط جنین فرانسوی زبان
کلینیک سقط جنین برای سقط جنین قانونی یا کمک در خصوص بارداری ناخواسته. کلینیکی را در مجاورت خود پیدا کنید:
کمک به مجرمین
کمک و مشاوره برای مرتکبین به خشونت جنسی و اشخاصی که درباره رفتار جنسی سؤال دارند. یک مرکز تخصصی را بیابید:

Pages