اطلاعات بیشتر درباره دسترسی به مرکز بهداشتی

می توانید اطلاعات تماس متخصصین درمانی را در زیر پیدا کنید. می توانید مخاطبین را براساس مباحث فیلتر کنید. 

Meldpunt Discriminatie - Unia
خدمات محلیِ مرکز اینترفدرال برای فرصت های برابر - برای گزارش موارد تبعیض . یک Meldpunt در همسایگی خود بیابید.
Merhaba
سازمان ویژه افراد همجنس باز و ترانس خاورمیانه، مغرب و ترکیه
0487 55 69 38 (MerhabaPhone)
MRAX
کمک حقوقی برای خارجی ها و کمک در خصوص تبعیض نژادی
02 209 62 50
MSOC Diest - 't Wit Huis
پشتیبانی به افراد معتاد به مواد مخدر
013 32 69 33
MSOC Gent
پشتیبانی به افراد معتاد به مواد مخدر
09 223 46 44
MSOC Leuven - Het Veerhuis
پشتیبانی به افراد معتاد به مواد مخدر
016 23 65 67
MSOC Oostende
پشتیبانی به افراد معتاد به مواد مخدر
059 51 63 29, 059 51 63 09
MSOC Tienen
پشتیبانی به افراد معتاد به مواد مخدر
016 81 04 82
MSOC Vilvoorde
پشتیبانی به افراد معتاد به مواد مخدر
02 251 94 49
Nova Vida
ارائه خدمات و اطلاعات رایگان در ارتباط با تنظیم خانواده، بارداری، زایمان و شیردهی. شما باید از این مرکز پیشاپیش وقت ملاقات بگیرید.
تلفن:33 33 220 03
Omnya
پشتیبانی به افراد همجنس باز از خاورمیانه و آفریقای شمالی
0470 66 63 80, 0488 22 71 71

Pages