اطلاعات بیشتر درباره دسترسی به مرکز بهداشتی

می توانید اطلاعات تماس متخصصین درمانی را در زیر پیدا کنید. می توانید مخاطبین را براساس مباحث فیلتر کنید. 

Free Clinic asbl
کمک حقوقی برای مهاجرین بدون سند و مدرک
02 512 13 14
GAMS Antwerpen
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (سازمانی برای از بین بردن بریدن آلت تناسلی زن) - کمکی به زنانی که قربانی ختنه زنان شدند یا در این خصوص سؤالی دارند
0495 93 93 18
GAMS Brussel
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (سازمانی برای از بین بردن بریدن آلت تناسلی زن) - کمکی به زنانی که قربانی ختنه زنان شدند یا در این خصوص سؤالی دارند
02 219 43 40
GAMS Liège
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (سازمانی برای از بین بردن بریدن آلت تناسلی زن) - کمکی به زنانی که قربانی ختنه زنان شدند یا در این خصوص سؤالی دارند
0470 54 18 99
GAMS Namur
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (سازمانی برای از بین بردن بریدن آلت تناسلی زن) - کمکی به زنانی که قربانی ختنه زنان شدند یا در این خصوص سؤالی دارند
0493 49 29 50
Gender Contact West-Vlaanderen
برای افراد ترانس.
0498 16 21 43
Gender Express
برای ترانس های ساکن در منطقه Ghent
Gender.aXept
برای افراد دوجنسیتی و اطرافیانِ آنها
تلفن:58 09 50 0472
GenderFlux
برای ترانس های ساکن در منطقه Antwerp
Geneeskunde voor het volk
شما می توانید پزشک خانواده را در "Geneeskunde voor het volk" مرکز فعالیت هایِ (پزشکی عمومی) بیابید . دیگر کارشناسانِ سلامت از جمله پرستاران و متخصصان تغذیه نیز در این مراکز فعالیت می کنند. این مراقبتها رایگان در اختیار ارباب رجوع قرار می گیرند. یکی از این مراکز را با استفاده از صفحه "Groepspraktijken" (فعالیت های گروهی) در همسایگی خود بیابید.
Gewenst Kind
خدمات میانجیگری فرزندخواندگی
03 232 24 52
Helpcenter ITG
کمک در موارد بهداشت جنسی و HIV آزمایش STI و HIV ناشناس و رایگان.
03 216 02 88

Pages