اطلاعات بیشتر درباره دسترسی به مرکز بهداشتی

می توانید اطلاعات تماس متخصصین درمانی را در زیر پیدا کنید. می توانید مخاطبین را براساس مباحث فیلتر کنید. 

Kompas
پشتیبانی به افراد معتاد به مواد مخدر
056 20 22 10
L'atelier des droits sociaux
اطلاعات حقوقی در خصوص پشتیبانی و امنیت اجتماعی
02 512 71 57, 02 512 02 90 (سه شنبه ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر، چهارشنه 9 صبح تا 12 بعد از ظهر)
Labyrint
کلینیک سقط جنین برای سقط جنین قانونی یا کمک در خصوص موارد بارداری ناخواسته
03 270 83 02
Leonardo International LGBT
گروه انگیسی زبان برای لسبین‌ها (همجنس باز زن)، گی‌ ها (همجنس باز مرد)، دو جنس گراها و ترانس جندرها
016 60 12 63
Lhiving
مدد کاری اجتماعی برای افراد مبتلا HIV به یا دیگر بیماری های مزمن .
تلفن:19 14 201 02 ( از ساعت 9 تا 17 به جز سه شنبه ها صبح )
Lumi
خط تلفن رایگان برای پاسخگویی به تمامی سئوالات درباره هم جنسگرایی و دوجنسگی.
تلفن: 533 99 0800
LUNA abortuscentrum Antwerpen
کلینیک سقط جنین برای سقط جنین قانونی یا کمک در خصوص موارد بارداری ناخواسته
03 226 25 25
LUNA abortuscentrum Gent
کلینیک سقط جنین برای سقط جنین قانونی یا کمک در خصوص موارد بارداری ناخواسته
09 233 64 92
LUNA abortuscentrum Hasselt
کلینیک سقط جنین برای سقط جنین قانونی یا کمک در خصوص موارد بارداری ناخواسته
011 23 29 91
LUNA abortuscentrum Oostende
کلینیک سقط جنین برای سقط جنین قانونی یا کمک در خصوص موارد بارداری ناخواسته
059 80 57 11
Maison médicale
کمک پزشکی، اجتماعی و رونپزاشکی به فرانسوی زبان هایی که به زبان بلژیکی صبحت می کنند. یک Maison médicale را در مجاورت خود پیدا کنید:
Medimmigrant
پشتیبانی برای افراد بدون اقامت قانونی که به خدمات پزشکی در منطقه بروکسل نیاز دارند.
02/274.14.33 یا 02/274.14.34

Pages