عاشق دیگری شدن

هر کسی ممکن استعاشق فردی غیر از شریکششود.

می توانید به چند دلیل عاشق دیگری شوید. مثلاً:

این احساسات برطرف می شوند، اما نه فوراً؛ اینکه چه تصمیمی دارید به خودتان بستگی دارد.

اگر به رابطه تان ادامه می دهید، تصمیم بگیرید با شریکتان در این مورد صحبت کنید یا خیر. صحبت با شریکتان نشانه محکمی بر این امر است که شما ارتباطتان و شریکتان را بر فرد دیگری ترجیح دادید. البته این می تواند به احساسات شریکتان آسیب بزند و منجر به وخیم تر و بغرنج تر شدن رابط شود. اگر صحبت در این ارتباط با شریکتان خیلی مشکل است، می توانید درباره موقعیتتان با فرد قابل اعتماد دیگری صحبت کنید.

Verliefd worden op iemand anders

Iedereen kan verliefd worden op iemand die niet zijn of haar partner is.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u verliefd wordt op deze persoon. Voorbeelden hiervan zijn:

  • U voelt zich fysiek aangetrokken;
  • U vindt bepaalde eigenschappen van deze persoon leuk;
  • U kampt met problemen in uw bestaande relatie;
  • U mist de opwinding van het verliefd zijn.

Deze gevoelens kunnen voorbijgaan, maar niet onmiddellijk. U bepaalt zelf hoe u ermee wilt omgaan.

Als u kiest voor uw relatie, moet u beslissen of u uw partner over deze gevoelens zult vertellen. Het vertellen kan een krachtig signaal zijn dat u voor uw relatie en partner kiest in plaats van voor de andere persoon. U kunt er echter ook de gevoelens van uw partner mee kwetsen, wantrouwen veroorzaken of de relatie ingewikkelder maken. Als het te moeilijk is om met uw partner te praten, kunt u de situatie bespreken met iemand die u vertrouwt.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
متخصص امور جنسی
درمان برای مشکلات جنسی. متخصص امور جنسی با شرکای جنسی گفتگو می کند و در این مکالمه به دنبال راه حل برای مشکلات آن ها می گردد. در همسایگیِ خود یک متخصص امور جنسی بیابید: