عاشق شدن

احساسی ست که در همه افراد به یک صورت نیست. عاشق شدن می تواند به این معنا باشد که شما به یک نفر زیاد فکر می کنید، همیشه می خواهید با او باشید و با او سکس داشته باشید.

Verliefd

Gevoel dat voor iedereen anders is. Verliefd zijn kan betekenen dat u heel veel van iemand houdt, altijd bij hem of haar wil zijn en met hem of haar seks wil hebben.