حسادت

اگر در رابطه خود، احساس حسادت می کنید، احتمالاً نگران از دست دادن شریک تان یا /توجه او به خودتان هستید. ممکن است احساس ناامنی کنید.

شریک شما نیز ممکن است احساس حسادت کند.

احساس حسادت امری عادی است. اگر حسادت خیلی شدید باشد، می تواند منجر به مشکلاتی برای شما یا شریکتان شود. نه شما و نه شریکتان مجبور نیستید برای اثبات عشقتان به یکدیگر حسادت بورزید.

اگر شما یا شریکتان رفتاری حسادت آمیز دارید، دلیل آن را بیابید. درباره تأثیر حسادت بر هر دوی شما و توقعات و حریم های خود با شریکتان صحبت کنید.

Jaloezie

Als u jaloers bent in uw relatie, bent u waarschijnlijk bang dat u uw partner of zijn/haar aandacht zult verliezen. U voelt zich misschien onzeker.

Uw partner kan ook jaloers zijn.

Jaloerse gevoelens zijn normaal. Als de jaloezie heel hevig wordt, kan dit voor u of uw partner een probleem worden. U noch uw partner hoeven jaloers te zijn om uw liefde voor elkaar te bewijzen.

Als u of uw partner jaloers reageert, probeer dan te begrijpen wat deze jaloezie veroorzaakt. Praat met uw partner over het effect van de jaloezie op u beiden en over uw verwachtingen en grenzen.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
متخصص امور جنسی
درمان برای مشکلات جنسی. متخصص امور جنسی با شرکای جنسی گفتگو می کند و در این مکالمه به دنبال راه حل برای مشکلات آن ها می گردد. در همسایگیِ خود یک متخصص امور جنسی بیابید: