Kartela mjekësore e centralizuar

Një kartelë që përmban informacionet rreth shëndetit tuaj që mund të krijojë dhe të përditësojë mjeku i familjes. Për shembull, ilaçet që merrni, trajtimet dhe vaksinat që keni bërë dhe raportet nga ofruesit e tjerë të kujdesit shëndetësor. Ajo i jep mundësi mjekut tuaj që t'ju shoqërojë më mirë. Nëse keni një Kartelë mjekësore të centralizuar, paguani një kontribut personal më të vogël për vizitat te mjeku i familjes.

Globaal Medisch Dossier

Dossier dat een huisdokter kan maken en bijhouden met gegevens over uw gezondheid. Bijvoorbeeld: welke medicijnen u neemt, welke behandelingen en vaccins u heeft gehad en verslagen van andere zorgverleners. Zo kan de dokter u beter begeleiden. Als u een Globaal Medisch Dossier heeft, betaalt u minder remgeld voor uw bezoek aan de huisdokter.