پوشه مدارک پزشکی

پوشه ایست حاویِ کلیه اطلاعات پزشکی و سلامت شما که پزشک خانواده برای شما باز میکند و مرتب آن را به روز می کند. به عنوان مثال:داروهایی که مصرف می کنید، نوع درمان و واکسنهایی که زده اید در آن قید می شوند تا دیگر متخصصان سلامت از آن ها مطلع شوند. این اطلاعات باعث می شوند که دکتر شما تشخیص بهتری از وضعیت تان داشته باشد. اگر پوشه مدارک پزشکیِ خود را همراه داشته باشید، هنگام ملاقات با دکتر خانواده حق ویزیت کمتری خواهید پرداخت.

Globaal Medisch Dossier

Dossier dat een huisdokter kan maken en bijhouden met gegevens over uw gezondheid. Bijvoorbeeld: welke medicijnen u neemt, welke behandelingen en vaccins u heeft gehad en verslagen van andere zorgverleners. Zo kan de dokter u beter begeleiden. Als u een Globaal Medisch Dossier heeft, betaalt u minder remgeld voor uw bezoek aan de huisdokter.