Мъжки вътрешни полови органи с обозначение на пикочопровода

Пикочопровод

Тръба във вътрешността на тялото. Тръбата пренася урината от пикочния мехур до външния отвор на пикочния канал. Урината се отделя от тялото през външния отвор на пикочния канал.

Urinebuis

Buis in het lichaam. De buis brengt de urine van de blaas naar het plasgaatje. Via het plasgaatje verlaat de urine het lichaam.

Стандартен термин: Urinebuis
Неутрален: Plasbuis
Вулгарен: Pisbuis