اندام های تناسلی داخلی مردان با نشانه ای که پیشاب راه را نشان می دهد

پیشاب راه

لوله ای درون بدن. لوله ای که ادرار را از مثانه به مجرای پیشاب منتقل می کند. ادرار از طریق مجرای پیشاب از بدن خارج می شود.

Urinebuis

Buis in het lichaam. De buis brengt de urine van de blaas naar het plasgaatje. Via het plasgaatje verlaat de urine het lichaam.

اصطلاح استاندارد: Urinebuis
معمولی: Plasbuis
مبتذل : Pisbuis