اندام های تناسلی قابل مشاهده زنان با نشانه ای که مجرای پیشاب را نشان می دهد

مجرای پیشاب

انتهای پیشاب راه. ادرار از طریق مجرای پیشاب از بدن خارج می شود. برای زنان این قسمت میان کلیتوریس و واژن آنها ، و برای مردان این قسمت در انتهای آلت تناسلی آنها قرار گرفته است

Plasgaatje

Uiteinde van de urineleider. Urine verlaat het lichaam langs het plasgaatje. Bij vrouwen ligt het plasgaatje tussen de clitoris en de vagina. Bij de mannen aan het uiteinde van de penis.