نمایی از آلت تناسلی زن

فرج

قسمت خارجی اندام تناسلی زنانه است. لب های واژن، کلیتوریس، مجرای پیشاب و سوراخ واژن جملگی قسمت هایی مختلف از آلت تناسلی زن محسوب می شوند.

Vulva

Geheel van de zichtbare (uitwendige) vrouwelijke geslachtsdelen. De schaamlippen, clitoris, plasgaatje en de opening van de vagina vormen samen de vulva.

اصطلاح استاندارد: Vulva
معمولی: Schaamspleet