اندام تناسلی

اندام هایی که استفاده اولیه ی آن ها در زاد و ولد بوده است. اندام های تناسلی همچنین در لذت جنسی نقشی مهم دارند. مردان و زنان دارای اندام های تناسلی مشاهده پذیر(خارجی) و مشاهده ناپذیر (داخلی) هستند.مثال اندام های تناسلی خارجی آلت تناسلی مرد و لب های واژن زن است . پروستات در مردان و رحم در زنان از اندام های تناسلی داخلی به شمار می آیند.

Geslachtsdeel

Delen van het lichaam die gebruikt worden om een baby te maken. De geslachtsdelen zijn ook belangrijk voor seksueel plezier. Mannen en vrouwen hebben zichtbare (uitwendige) en onzichtbare (inwendige) geslachtsdelen. Zichtbare (uitwendige) geslachtsdelen zijn bijvoorbeeld: de penis van de man en de schaamlippen van de vrouw. Onzichtbare (inwendige) geslachtsdelen zijn bijvoorbeeld: de prostaat van de man en de baarmoeder van de vrouw.

اصطلاح استاندارد: Geslachtsdeel
معمولی: Geslachtsorgaan