رابطه پایا و ثابت

در یک رابطه پایا و ثابت، فرد شخصی دیگر را به عنوان شریک ثابت خود تعیین می کند . شرکا نسبت به یکدیگر متعهد هستند. آن ها تصمیم می گیرند باهم باشند و به مدت طولانی با هم بمانند.

اغلب شرکا با هم تصمیم می گیرند که می خواهند چه نوع رابطه ای داشته باشند.

مرد و زنی در حال نشان دادن تعهد نسبت به یکدیگر

Vaste relatie

In een vaste relatie beschouwt de ene persoon de andere als zijn/haar partner en omgekeerd. De partners zetten zich voor elkaar in. Ze besluiten om samen te zijn en ook op lange termijn samen te blijven.

Meestal beslissen de partners samen wat zij van de relatie verwachten.

Een man en een vrouw tonen dat ze zich voor elkaar inzetten.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید: