اندام های تناسلی مشاهده پذیر زنان با نشانه ای که مقعد را نشان می دهد

مقعد

منفذی میان کفل هاست که مدفوع از آنجا از بدن خارج می شود.

Aars

Opening tussen de billen waarlangs de stoelgang het lichaam verlaat.

اصطلاح استاندارد: Aars
معمولی: Anus