مدفوع

ماده ای زائد و جامد که وقتی فرد به دستشویی می رود از طریق مقعد از بدن وی خارج می شود.

Stoelgang

Vast afvalmateriaal dat mensen uit hun lichaam duwen langs de aars wanneer ze naar het toilet gaan.

اصطلاح استاندارد: Stoelgang
معمولی: Ontlasting
بچگانه: Kaka