دکتری در حال آمپول زدن به بازوی یک خانم

تزریق

وقتی تزریق می کنید، مایعی (برای مثال: دارو یا مواد مخدر) با استفاده از یک سوزن زیرپوستی به بدنتان وارد می شود. تزریق ممکن است وریدی باشد، یا در ماهیچه بازو، ران یا باسن شما انجام شود.

Injectie

Als u een injectie krijgt, wordt een vloeistof in uw lichaam gespoten met een injectienaald. De vloeistof kan bijvoorbeeld een medicijn of vloeibare drug zijn. U kunt een injectie in een ader of een spier in uw arm krijgen, of in een spier van uw dij of bil.

اصطلاح استاندارد: Injectie
معمولی: Inspuiting, prik